Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­saus

Työmark­ki­nat tarkoit­ta­vat muuta­kin kuin numeroita työttö­mien tai avoimien työpaik­ko­jen määrästä. Pohjois-Karja­lassa on mm. kunta­joh­dolta tullut toive avata työmark­ki­noi­den tilan­netta tilas­toja syvem­mällä tasolla. Tähän haastee­seen vastat­tiin syksyllä 2020 maakun­ta­lii­ton hankkeessa, jonka ensisi­jai­sena tavoit­teena on tiedolla johta­mi­sen kehit­tä­mi­nen.

Pohjois-Karja­lan ELY-keskus, TE-toimisto, yrittä­jäyh­dis­tys, koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria sekä kunnat lähti­vät mukaan luomaan kaksi kertaa vuodessa ilmes­ty­vää Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­sausta. Katsauk­sen tarkoi­tus on palvella kaikkia, joita aihepiiri kosket­taa jollain tavoin.

Kehitämme katsausta lukija­pa­laut­teen mukaan, joten muistat­han jättää tervei­set palau­te­bok­siin!

Työmark­kina
katsaus 2/2021

Yritys­ten liike­vaihto kasvoi Pohjois-Karja­lassa alkuvuo­desta koko maan parhai­ten. Sitä selit­tää erityi­sesti teolli­suu­den voima­kas kasvu varsin­kin kevään aikana.

Päiväkodissa

Työmark­kina
katsaus 1/2021

Vuoden 2020 alueke­hi­tyk­seen vaikutti erityi­sesti korona ja sen mukanaan tuomat muutok­set. Työttö­myys ja erityi­sesti lomau­tuk­set kasvoi­vat selvästi, mutta heikke­ne­vän työlli­syys­ti­lan­teen myötä myös väestön muutto­liik­keen volyymi laski. 

Työlli­syys­ti­las­tot

Väestö­en­nuste