Ilmakuva Lieksasta

Työvoi­man tarve on jatku­nut Lieksassa tasai­sena koronasta huoli­matta, ja nuorten työllis­ty­mi­sen kannalta tulevai­suus näyttää valoi­salta. Mahdol­li­suuk­sia on ja kannat­taa rohkeasti kokeilla jotain ihan uutta. 

Yhä useampi haavei­lee muutosta maalle tai paluusta kotiseu­dulle. Suurin este on usein ajatus, ettei pieneltä paikka­kun­nalta löydy töitä. Jousta­vasti ajatte­le­valle ja uusia mahdol­li­suuk­sia harkit­se­valle on kuiten­kin  työtä tarjolla, näin myös Nurmek­sessa.