Sanahe­li­nästä tekoi­hin    

Koronan jälki­mai­nin­geissa olemme ajautu­neet tilan­tee­seen, jossa meillä on osaaja­pula kaikilla aloilla. Tätä juttua kirjoit­taes­sani pelkäs­tään TE-palve­lui­den kautta on haussa Pohjois-Karja­lassa 744 avointa työpaik­kaa.

Osaaja­pula alkaa olla todella kriit­ti­nen ja jopa yritys­ten kasvun esteenä. Meillä on ravin­to­loita, jotka pohti­vat pitääkö ovi laittaa säppiin, koska tekijöitä ei löydy. Se ei siis ole ainoas­taan isojen yritys­ten ongelma. Pohjois-Karja­lassa oli heinä­kuun lopussa 10 928 työtöntä (15,3 % työvoi­masta), eli työvoi­maa on kyllä tarjolla, mutta työttö­mien osaami­nen ei vastaa yritys­ten tarvetta.

Järjes­timme elokuussa perin­tei­set alueemme kansan­edus­ta­jien yritys­vie­rai­lut. Osaava työvoima nousi keskus­te­luun jokai­sella vierai­lulla ympäri maakun­taa. Osaajia löytääk­seen yrityk­set olivat turvau­tu­neet monen­lai­siin ratkai­sui­hin. Isommissa turvau­dut­tiin ulkomai­seen vuokra­työ­voi­maan, ja myös työpe­räistä maahan­muut­toa pidet­tiin kanna­tet­ta­vana ratkai­suna. Yrityk­set olivat käyttä­neet rekry­kou­lu­tusta sekä oppiso­pi­mus­kou­lu­tusta.

Mielen­kiin­toista on nähdä, mikä tulee olemaan z‑sukupolven, nykyis­ten teini-ikäis­ten, työmo­ti­vaa­tio. Z‑sukupolvi on synty­nyt aikaan, jolloin olemme eläneet jo tekno­lo­gian keskellä. Sosiaa­li­nen media ja inter­net ovat heille itses­tään­sel­vyys. He haasta­vat perin­tei­sen johta­juu­den ja rekry­toin­nin.

Pohjois-Karja­lassa on yliopisto, ammat­ti­kor­kea­koulu ja ammat­tio­pisto. Tärkeä kysymys on, miten saamme tänne tulleet opiske­li­jat jäämään paikka­kun­nalle ja löytä­mään oman kulmansa karja­lai­sesta heimosta. Tämä poten­ti­aali vasta­val­mis­tu­neista pitäisi ottaa kiinni!

Kohtaanto-ongel­maa on ratkottu jo vuosia eri toimi­joi­den kesken ja tähän on ostettu ulkopuo­li­sen konsul­tin apuja. Sanahe­li­nän aika on nyt lopetet­tava ja tartut­tava tiukasti konkreet­ti­siin tekoi­hin. Maakun­nas­samme on valta­vasti erilai­sia työlli­syys­hank­keita. Te-palve­lut ovat siirty­mässä kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana ja Joensuussa tähän ollaan jo eturin­ta­massa.

Luotsi auttaa oikealle uralle

Joensuussa toimii Luotsi, jonka duunia­gen­tit antavat henki­lö­koh­taista valmen­nusta työttö­mille sekä myös autta­vat opiske­lui­den suuntaa­mi­sessa. Tällai­nen konkreet­ti­nen tuki, jossa autetaan työpai­kan löyty­mi­sessä ja kirkas­te­taan urata­voit­teita, on mahta­vaa. Kahden vuoden toimin­nan tulok­sena on synty­nyt lähes 3000 asiak­kaalle uusia polkuja, joita pitkin työelä­mään on ohjau­tu­nut 1655 asiakasta ja koulu­tuk­sen on aloit­ta­nut lähes 400 asiakasta.

Tämä malli kannat­taa jalkaut­taa myös muualle maakun­taan. Jokai­nen työnte­kijä on tärkeä maakun­tamme elinvoi­malle.

Merja Blomberg

Merja Blomberg
toimi­tus­joh­taja
Pohjois-Karja­lan Yrittä­jät

Miten saamme tänne tulleet opiske­li­jat jäämään paikka­kun­nalle ja löytä­mään oman kulmansa karja­lai­sesta heimosta? Tämä poten­ti­aali vasta­val­mis­tu­neista pitäisi ottaa kiinni!