Yritys­teema 

Koulu­te­tut koneis­ta­jat viedään käsistä

Joensuun Salpa­kan­kaan teolli­suusa­lu­eella metsän laidassa sijait­see CNC-Machi­ning Oy:n moderni tehdas ja toimisto. Tehtaan laajen­nus­osa, lähte­vien toimi­tus­ten varasto, oli kesäkuun lopussa juuri valmis­tu­massa. Yritys on inves­toi­nut vahvasti automaa­tioon. Osaavasta työvoi­masta on pulaa.

CNC-Machi­ning valmis­taa teolli­suu­den kompo­nent­teja ja kokonai­suuk­sia muun muassa metsä- ja kaivos­teol­li­suu­den ja ympäris­tö­tek­no­lo­gian yrityk­sien tarpei­siin.

CNC-Machi­ning pitää tuotan­to­ko­neis­tonsa jatku­vasti ajan tasalla inves­toi­malla uusim­paan tekno­lo­gi­aan. Kesällä konekanta täyden­tyi yhdellä uudella koneella.

-Työtä tehdään pääasiassa CNC-tieto­ko­neoh­ja­tuilla koneilla, ja myös robotiik­kaa on tullut vahvasti kuvaan mukaan. Suomen mitta­luo­kassa olemme digita­li­saa­tiossa pitkällä, toimi­tus­joh­taja Petri Holopai­nen kertoo.

Työnjohto hoituu toimis­tosta käsin digitaa­lis­ten järjes­tel­mien avulla. Tuotan­non puolella ei ole varsi­nai­sia esimie­hiä, mutta kaksi koneis­ta­jaa on niin sanot­tuja kymppejä.

Holopai­sen mukaan CNC-Machi­nin­gilla ovat työt riittä­neet. Poikkeuk­sel­li­sesta vuodesta 2020 yritys selvisi ilman yhtään lomau­tus­päi­vää, ja liike­vaihto putosi vain 5 %.

-Vuonna 2021 olemme palkan­neet uusia tekijöitä. Vuoden vaihteessa neljä työnte­ki­jää lähti toisaalle, heistä yksi Etelä-Suomeen, ja olemme toivot­ta­neet terve­tul­leeksi takai­sin, kun hän toivot­ta­vasti taas palaa Pohjois-Karja­laan. Tilalle tuli kahdek­san uutta. Tällä alalla samat tekijät kiertä­vät yrityk­sestä toiseen ja osaavan työvoi­man pula on ilmei­nen.

Yrityk­sen henki­löstö on keski-iältään nuorta, päälle 30-vuotiaita.

-Pisim­pään palve­luk­ses­samme olleet ovat tulleet meille vuonna 2008, jolloin toiminta aloitet­tiin. Työyh­tei­sössä ei ole muutos­vas­ta­rin­taa eikä kuppi­kun­tia. Muutos on päällä koko ajan, ja henki­löstö ottaa uudet asiat hyvin vastaan, Holopai­nen kertoo.

Tuotan­to­pääl­likkö Aki Karhu vahvis­taa, että koneis­tusa­lalla kaiva­taan osaavaa työvoi­maa ja työllis­ty­mi­nen on varmaa.

-Kun tekijä oli koulu­har­joit­te­lussa, näin hänen poten­ti­aa­linsa ja palkka­sin kesätöi­hin, Karhu kertoo esimer­kin käytän­nössä hyviksi havai­tuista rekry­toin­ti­me­ne­tel­mistä.

-Suurin osa on tullut meille ensin koulun harjoit­te­luun, sitten asepal­ve­luk­seen ja sen jälkeen palkattu meille, vahvis­taa myös Holopai­nen.

Holopai­nen harmit­te­lee, että naiset loista­vat alalla poissao­lol­laan, vaikka työ sopisi heille mainiosti.

-Työ on nykyään siistiä, eikä enää niin fyysi­sesti raskasta. Siisteys on tehtaan käynti­kortti, hän sanoo.

Karhu muistut­taa, että siisteys on myös osa turval­li­suutta.

Kysyn­tä­piik­kien tasaa­mi­seen yritys on käyttä­nyt lähinnä ylitöitä, jotka tosin tulevat kalliiksi paitsi palkkoina, myös sairas­lo­ma­kier­teenä. Kuiten­kaan yrityk­sessä ei ole nähty etua esimer­kiksi vuokra­työ­voi­man käytöstä.

-Näen myös työnte­ki­jän kannalta parem­pana palkata suoraan yrityk­seen, Holopai­nen perus­te­lee.

Miesten mukaan tuotan­non tehtä­viin vaadi­taan sekä koneis­tus­kou­lu­tus että kokemus, mutta harvoin on tarjolla molem­pia. Viimeksi avoimiin tehtä­viin on palkattu myös muun koulu­tus­taus­tan henki­löitä, ja ammat­tio­saa­mista on täyden­netty työssä oppimalla. Aki Karhun mukaan henki­löillä on voinut olla esimer­kiksi kulje­tusa­lan koulu­tus tai kokemusta teolli­suu­den alalta asenta­jana tai logis­tiik­ka­puo­lelta.

Automaa­tio­lin­jat ovat Holopai­sen mukaan mahdol­lis­ta­neet työssä pereh­dyt­tä­mi­sen yhteis­työssä koneen pääkäyt­tä­jän kanssa.

Pereh­dyt­tä­mi­sen tärkeys koros­tuu, kun henkilö työsken­te­lee itsenäi­sessä työstö­kes­kuk­sessa.

Työ PK-yrityk­sessä tutuksi nuorille!

CNC-Machi­ning oli muutama vuosi sitten mukana maakun­nal­li­sessa Pure Steel ‑hankkeessa, jossa perus­kou­lu­lai­sia kiersi tutus­tu­massa alueen teolli­suus­yri­tyk­siin. Heillä kävi vierai­lulla kaksi luokkaa, mutta olisi­vat mielel­lään ottaneet vastaan enemmän­kin. Holopai­nen toivoo, että ammatin­va­lin­taansa mietti­viä perus­kou­lu­lai­sia saatai­siin tutus­tu­maan myös PK-sekto­riin, jossa olisi monipuo­li­sia tehtä­viä tarjolla.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

CNC-Machi­ning Oy 
  • Suurta tarkkuutta vaati­vien teolli­suu­den osakom­po­nent­tien ja ‑kokonai­suuk­sien sopimus­toi­mit­taja 
  • Perus­tettu 2007 
  • Tuotan­to­ti­lat Salpa­kan­kaalla valmis­tu­neet 2013, laajen­nettu 2018 
  • Henki­löstö: noin 40, joista kaksi kesätyön­te­ki­jää (Riveria ja Karelia) ja 11 toimi­hen­ki­löitä 
  • Konekanta: 15 työstö­kes­kusta 

Naiset loista­vat alalla poissao­lol­laan, vaikka työ sopisi heille mainiosti.