Yrityk­set  

Tee nyt! ‑hanke vauhdissa

Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­ma­rin Työnan­ta­jat koulu­tuk­sen tukena ‑hanke (Tee nyt! ‑hanke) auttaa maakun­nan yrityk­siä paran­ta­maan työnan­ta­ja­val­miuk­si­aan ja kehit­tä­mään yritys­ten ja oppilai­tos­ten välistä yhteis­työtä.

Keväällä 2020 alkanee­seen ESR-rahoit­tei­seen hankkee­seen on osallis­tu­nut eri tavoin tähän mennessä noin 60 yritystä.

Hankkeen Alku-valmen­nuk­sissa on pureu­duttu yritys­ten perus­stra­te­gioi­hin ja markki­noin­tiin, tavoit­teena paran­taa yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja kohen­taa niiden näkyvyyttä työnan­ta­jana. Osallis­tu­jien palaute on ollut kiitet­tä­vää. He ovat kokeneet saaneensa valmen­nuk­sista runsaasti apua ja vinkkejä, miten kehit­tää omaa toimin­taansa ja yritys­tensä kilpai­lu­ky­kyä. Toimin­ta­mal­lia jatke­taan koko hankkeen ajan ja tavoit­teena on, että valmen­nuk­siin osallis­tuu hankkeen aikana useita kymme­niä yrityk­siä lisää.

Yrityk­set auditoi­vat koulu­tusa­lo­jen opetta­ja­tii­mejä

Hankkeen toinen merkit­tävä toimin­ta­malli on Riverian ja kauppa­ka­ma­rin yhdessä kehit­tämä ja alulle­pa­nema Riverian opetta­ja­tii­mien työelä­mä­au­di­tointi. Sen tavoit­teena on ollut paran­taa yritys­ten ja oppilai­tos­ten välistä yhteis­työtä ja löytää Riverian toimin­nasta jo parhai­ten toteu­tu­neet toimin­ta­mal­lit sekä myös merkit­tä­vim­mät kehitys­koh­teet.

Auditoin­ti­ti­lai­suuk­sia on toteu­tettu tähän mennessä kuudelle eri koulu­tusa­lalle ja toteu­te­taan loppu­vuo­den aikana kaikille lopuille koulu­tus­aloille, kaiken kaikki­aan 18 auditoin­tia. Malli on saanut runsaasti kiitosta osallis­tu­neilta yrityk­siltä: ymmär­rys oppilai­tos­ten toimin­nasta on selvästi lisään­ty­nyt ja uusien kontak­tien luomi­nen helpot­tu­nut. Riverian opetta­ja­tii­mit ovat kokeneet auditoin­tien lisän­neen tietoa yritys­ten tarpeista ja rekry­toin­tien haasteista sekä ymmär­rystä opetuk­sen kehit­tä­mi­sestä.

”Työelä­män suorit­ta­massa tiimi­au­di­toin­nissa olemme tehtä­vämme ytimessä, eli varmis­tamme asiakas­läh­töi­sesti osaavaa työvoi­maa alueemme yrityk­sille. Yhteis­työ kauppa­ka­ma­rin kanssa on sujunut erinomai­sesti ja tulok­set ovat olleet rohkai­se­via. Yhteis­työ­malli kiinnos­taa varmasti koko ammatil­li­sen koulu­tuk­sen kenttää”, Riverian koulu­tus­kun­tayh­ty­män johtaja, rehtori Esa Karvi­nen toteaa.

Auditoin­ti­pro­sessi on kiinnos­ta­nut koulu­tusa­laa yleisesti ja toimin­ta­malli otetaan käyttöön loppusyk­systä alkaen myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla.

Tee Nyt ‑hanke on hyvässä vauhdissa ja päättyy kesäkuussa 2023.

Juha Kukkonen

Juha ​​​​​​​Kukko­nen
projek­ti­asian­tun­tija
Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­mari

Työelä­män suorit­ta­massa tiimi­au­di­toin­nissa olemme tehtä­vämme ytimessä.