Softao­saa­mi­nen ja liiken­neyh­tey­det maail­maan tärkeitä Abloylle

Abloy Oy on lisän­nyt merkit­tä­västi ohjel­mis­to­suun­nit­te­lun resurs­se­jaan digitaa­lis­ten lukitus­rat­kai­su­jen kehityk­sen tarpei­siin. Kansain­vä­li­sen yrityk­sen huolena on yhä myös liiken­neyh­teyk­sien toimi­vuus maakun­taan ja täältä maail­malle.

Viime kuukausina Abloyn avoimet työpai­kat ovat selvästi painot­tu­neet IT-osaajiin. Toimi­tus­joh­taja Jari Toiva­sen mukaan ohjel­mis­to­suun­nit­te­lun resurs­seja tarvi­taan, jotta yritys voi hyödyn­tää tekno­lo­gi­sen murrok­sen tuomat kasvu­mah­dol­li­suu­det. Rekry­toin­nin lisäksi Abloy on vahvis­ta­nut oman henki­lös­tönsä ohjel­misto-osaamista. Digitaa­lis­ten lukitus­rat­kai­su­jen tuote­ke­hi­tys­pro­jek­teja on meneil­lään useita. Tuote­ryh­män kasvu lisää tarvetta niin elekt­ro­niikka- ja ohjel­mis­to­suun­nit­te­luun kuin mekaniik­ka­suun­nit­te­luun­kin.

Toiva­nen kertoo, että Abloylla menee olosuh­tei­siin nähden erinomai­sesti ja vauhti on selvästi paran­tu­nut vuodesta 2020. Vaikka etäyh­tey­det toimi­vat, se ei turval­li­suusa­lan kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa riitä, vaan liike­kump­pa­neita on tavat­tava myös kasvok­kain sekä tehtaalla että vienti­maissa.

-Turval­li­suus perus­tuu luotta­muk­seen, jota ei uusasia­kas­han­kin­nassa raken­neta vain etäyh­teyk­sin. Asiakas­luot­ta­musta vaadi­taan myös inves­toin­tien hankin­ta­pää­tök­siin. Pitkällä tähtäi­mellä hyviä liiken­neyh­teyk­siä maakun­taan tarvi­taan jo alueen elinvoi­man ja työvoi­man saata­vuu­den kannalta.

Mittava IT-koulu­tus­ru­tis­tus

Syksyllä 2019 Abloy käynnisti yhdessä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa henki­lös­tön uuden IT-valmen­nuk­sen, johon osallis­tu­villa oli mahdol­li­suus suorit­taa 60 opinto­pis­teen kokonai­suus, valita vain osia siitä sekä halutes­saan jatkaa täyteen tutkin­toon. Henki­lös­tö­joh­taja Petri Lempiäi­nen kertoo, että mukaan valmen­nuk­seen lähti yli 60 abloy­laista kaikista henki­lös­tö­ryh­mistä hankki­maan lisäosaa­mista nykyi­seen tai tulevaan tehtä­väänsä.

-Karelian valmen­nuk­seen osallis­tu­neista kymmen­kunta suoritti täydet 60 opinto­pis­tettä ohjel­man päätty­mi­seen, vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi useat suorit­ti­vat siitä osia. Ohjelma toteu­tet­tiin hanke­ra­hoi­tuk­sella, ja Karelia sai koulu­tuk­seen muita­kin yritys­asiak­kuuk­sia mukaan.

Jari Toiva­sen mukaan Karelian valmen­nus tähtäsi osaami­sen muunta­mi­seen vastaa­maan uusia tarpeita. Koulu­tuk­sen läpikäy­neitä on sijoit­tu­nut myös uusiin tehtä­viin.

-Asiakas­tar­pei­den muuttu­mi­sen sekä digita­li­saa­tion myötä yrityk­sillä on tarve ja mahdol­li­suus kehit­tää omaa osaamis­taan. Sen toteut­ta­mi­seen Karelia-yhteis­työ on ollut meille merkit­tävä, Toiva­nen toteaa.

Työpe­räistä maahan­muut­toa tarvi­taan

Lempiäi­nen ja Toiva­nen näkevät, ettei työikäistä väkeä ole riittä­västi, jos ajatel­laan niitä osaami­sa­lueita, joissa Abloyn kasvuo­do­tuk­set ovat.

-ELY-keskuk­sen Ari Niira­nen kirjoitti Karja­lai­sessa hyvin työpe­räi­sestä maahan­muu­tosta (Vieras­ko­lumni 1.7.2021). Hän on oikeassa siinä, että meillä on visai­nen ongelma käsillä. Työpe­räistä maahan­muut­toa on helpo­tet­tava julkis­ten toimi­joi­den ja yritys­ten yhteis­työllä. Seutu­kun­nissa on jo nähty­kin hyvää yhteis­työtä siihen suuntaan, esimerk­kinä Become Karelian ‑hanke IT-osaajien houkut­te­le­mi­seksi maakun­taan, Lempiäi­nen sanoo.

Kansain­vä­li­nen työyh­teisö on arkipäi­vää

Yrityk­sen työpaik­kail­moi­tuk­sista osassa hakijana on Abloy Oy, osassa puoles­taan ASSA ABLOY ‑konserni. Joensuun tehtaalla on kymme­niä henki­löitä, jotka palve­le­vat ASSA ABLOYn muita divisioo­nia. Rekry­toin­nin myötä yritys kehit­tää työnan­ta­ja­mie­li­ku­vaansa.

-Työsken­te­ly­paikka voi olla Joensuu, mutta henkilö tekee töitä muulle konser­niyk­si­kölle. Täältä käsin hoide­taan globaa­leja asioita. Abloy­lai­sille tämä on ollut arkipäi­vää, mutta nyt haluamme kertoa siitä enemmän myös muille. Työyh­teisö hyötyy tällai­sesta yhteis­työstä. Yhtei­sessä työyh­tei­sössä osaami­nen karttuu ja vuosien myötä on mahdol­li­suus vaihtaa tehtä­viä ja ammatil­lista suuntausta, raken­taa erilai­sia uria, Lempiäi­nen kertoo.

Tuotan­to­työn vaati­mus­taso noussut

Abloy on viimeis­ten kolmen vuoden aikana inves­toi­nut merkit­tä­västi tuotan­non tekno­lo­gian kehit­tä­mi­seen. Toiva­sen mukaan tekno­lo­gian muutos on tuonut mukanaan uuden tyyppistä työtä.

-Käytän­nössä on uusittu koko tehtaan layout ja virtau­tus, otettu käyttöön uutta konekan­taa ja lisätty automaa­tioita. Samalla osaamis­ta­so­vaa­ti­muk­set ovat nousseet.

Petri Lempiäi­nen lisää, että edelleen tarvi­taan laajasti koneis­tusta, jossa tekno­lo­gia myös kehit­tyy pitkin harppauk­sin.

-Koneis­tus­osaa­jien saami­nen ei ole itses­tään­sel­vyys. Itse haluamme kehit­tää ja koulut­taa heitä edelleen.

-Myös tuotan­non työnjoh­to­teh­tä­vät ovat monipuo­li­sia ja vaati­via. Siinä­kin meillä on haasteita löytää riittä­västi osaajia. Tätä ei ratkaista pelkäs­tään oppilai­tok­sissa koulut­ta­malla. Tärkeä on myös alueen tekno­lo­gia­teol­li­suu­den verkosto, jonka avulla osaamista kehite­tään, Lempiäi­nen lisää.

Englan­nin­kie­li­nen ammat­tio­pe­tus

Lempiäi­nen toivoo, että englan­nin­kie­li­sen tutkinto-oikeu­den saami­nen Riverialle etenee positii­vi­seen loppu­tu­lok­seen.

-Se mahdol­lis­taisi työpe­räi­sen maahan­muu­ton, ja paikal­li­silla oppilai­tok­silla on hyvät mahdol­li­suu­det tarjota opintoja suomen kielessä, jota myös tarvi­taan.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

Abloyn oppilai­to­syh­teis­työ 

Toimii kahteen suuntaan, molem­mat hyöty­vät 

  • Työhar­joit­te­lut  
  • Opinnäy­te­työt  
  • Opetta­jien työelä­mään tutus­tu­mis­jak­sot  
  • Abloyn henki­lös­tön osaami­sen päivi­tys ja täyden­nys (re-skilling) sekä osaamis­ta­son nosto (up-skilling)  

Ensisi­jai­sesti paikal­lis­ten oppilai­tos­ten kanssa 

  • Riveria 
  • Karelia: henki­lös­tö­kou­lu­tus esim. ohjel­moin­nissa ja kyber­tur­val­li­suu­dessa 
  • UEF: tutki­mus­part­neri, henki­lös­tön johta­mis­kou­lu­tus  
  • Lappeen­ran­nan-Lahden teknil­li­nen yliopisto LUT