Tieto­suoja

EU:n yleistä tieto­suoja-asetusta (GDPR) sovel­le­taan 25.5.2018 alkaen. Tieto­suoja-asetus on suoraan sovel­let­ta­vaa lainsää­dän­töä, jota nouda­te­taan myös kunnan toimin­nassa. Uudis­tuk­sen myötä henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­sään­nöt tarken­tu­vat ja yhden­mu­kais­tu­vat EU-jäsen­maissa.

Henki­lö­tie­to­jen asian­mu­kai­nen käsit­tely vahvis­taa rekis­te­röi­dyn henki­lön oikeuk­sia sekä lisää avoimuutta ja läpinä­ky­vyyttä. Keskeistä tieto­suoja-asetuk­sessa on muun muassa

• henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn lainmu­kai­suu­den painot­ta­mi­nen

• kerät­tä­vien henki­lö­tie­to­jen minimointi ja niiden virheet­tö­myys

• avoimen infor­moin­nin lisää­mi­nen.

Yleiset tieto­suo­ja­käy­tän­tömme

Tieto­suo­jan ja tieto­tur­van taso

Nouda­tamme kaikessa toimin­nas­samme sovel­let­ta­vaa tieto­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Mistä keräämme tieto­jasi?

Ainoas­taan sinä voit toimit­taa tieto­jasi meille. Käsit­te­lemme tieto­jasi ainoas­taan antamasi suostu­muk­sesi mukai­sesti. Voit toimit­taa henki­lö­tie­to­jasi meille, esimer­kiksi täyttä­mällä yhtey­den­otto lomak­keen tai tekemällä tilauk­sen.

Mitä ja miten sinun tieto­jasi kerätään?

Kommen­tit

Kun sivus­ton käyttä­jät jättä­vät komment­teja sivus­tolle, keräämme komment­ti­lo­mak­keessa olevat tiedot, sekä käyttä­jän IP-osoit­teen ja selai­men versio­tie­dot roska­vies­tien tunnis­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi.

Kun vierai­li­jat jättä­vät kommen­tin tälle sivus­tolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommen­toin­ti­ken­tissä, IP-osoit­teen sekä selai­men versioon liitty­vät tiedot. Sähkö­pos­tio­soit­teesta luotu anony­mi­soitu hajau­tus­tieto (hash) voidaan lähet­tää Grava­tar-palve­luun, jotta tiede­tään onko kommen­toija palve­lun käyttäjä. Grava­tar-palve­lun tieto­suo­ja­se­loste löytyy osoit­teesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivus­tolle, sinun tulee välttää sellais­ten kuvien lataa­mista, joissa on tallen­nettu paikka­tieto (EXIF GPS). Sivus­ton vierai­li­jat voivat ladata ja katsoa paikka­tie­toa kuvista, joita sivus­tolla on.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet

Käytämme yhteys­tie­to­jasi vastaa­maan esittä­miisi tukipyyn­töi­hin, yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin tai tilauk­siin.

Evästeet

Jos jätät kommen­tin sivus­tolle, voit valita nimen, sähkö­pos­tio­soit­teen ja url-osoit­teen tallen­nuk­sen evästee­seen. Tämä toiminto lisää käyttö­mu­ka­vuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokai­sella kerralla uudel­leen komment­tia lisätessä. Eväste­tieto poiste­taan selai­mesta vuoden kulut­tua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjau­dut sivus­tolle, asetamme väliai­kai­sen evästeen, joka päätte­lee tukeeko selai­mesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henki­lö­tie­toa ja se poiste­taan kun selai­nik­kuna sulje­taan.

Kun kirjau­dut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallen­ta­vat kirjau­tu­mis- sekä näyttö­ase­tuk­sesi. Kirjau­tu­mi­se­väs­teet poiste­taan kahden vuoro­kau­den kuluessa, näyttö­ase­tuk­siin liitty­vät evästeet poistu­vat vuoden päästä. Mikäli valit­set “Muista minut” kirjau­tu­mi­sen yhtey­dessä, kirjau­tu­mis­tie­to­jasi säily­te­tään kahden viikon ajan. Mikäli kirjau­dut ulos, kirjau­tu­mi­seen liitty­vät evästeet poiste­taan samassa yhtey­dessä.

Mikäli julkai­set artik­ke­lin tai muokkaat olemassa olevaa tallen­namme selai­meen evästeen, joka sisäl­tää muokat­ta­van artik­ke­lin ID:n. Eväste vanhe­nee yhdessä vuoro­kau­dessa.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämän sivus­ton artik­ke­lit voivat sisäl­tää upotet­tua sisäl­töä (esimer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upote­tun sisäl­lön avaami­nen on verrat­ta­vissa siihen, että vierai­lija itse kävisi kolman­nen osapuo­len sivus­tolla.

Nämä sivus­tot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolman­nen osapuo­len seuran­tae­väs­teitä ja monito­roida vuoro­vai­ku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, mukaan lukien vuoro­vai­ku­tuk­sen seuranta jos ja kun olet kirjau­tu­nut käyttä­jänä sivus­tolle.

Sivus­ton fontit

Käytämme sivus­tos­samme Google-fonttia ulkois­ten fonttien esittä­mi­seen. Palve­lun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphit­heatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljem­pänä vain Google.

EU:n ja Yhdys­val­to­jen välinen Privacy Shield ‑järjes­te­lyn (EU-US PRIVACY SHIELD) myötä Google takaa, että EU:n tieto­suo­ja­mää­räyk­siä nouda­te­taan myös, kun tietoja käsitel­lään Yhdys­val­loissa.

Jotta tietyt fontit voidaan esittää verkko­si­vuil­lamme, yhteys Google-palve­li­meen Yhdys­val­loissa muodos­te­taan, kun sivus­tos­samme käydään.

Oikeus­pe­ruste on tieto­suoja-asetuk­sen artikla 6 (1) (f). Verkko­si­vus­tomme optimointi ja sen kaupal­li­nen toiminta on oikeu­tettu etumme.

Sivus­tos­samme käynnin kautta muodos­te­tun Google-yhtey­den avulla Google voi varmis­taa, miltä sivus­tolta pyyntösi lähetet­tiin ja mihin IP-osoit­tee­seen fontin ulkoasu on lähetet­tävä.

Osoit­teessa:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google antaa lisätie­toja erityi­sesti mahdol­li­suuk­sista tieto­jen käytön estämi­seen.

Kenelle jaamme tietosi

Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto ei luovuta tietoja säännön­mu­kai­sesti.

Tietoja luovu­te­taan niitä pyytä­välle viran­omais­ten toimin­nan julki­suu­desta annetun lain mukai­sesti. Tiedot ja asiakir­jat ovat julki­sia, ellei niitä ole nimen­omai­sesti lailla säädetty salassa pidet­tä­väksi.

Jos pyydät salasa­nan palaut­ta­mista, IP-osoit­teesi liite­tään mukaan palau­tus­säh­kö­pos­tiisi.

Tieto­jen säilyt­tä­mi­nen ja säännön­mu­kai­nen poista­mi­nen

Tieto­jen varmuus­ko­piointi ja palaut­ta­mi­nen: suojaamme tieto­jasi tekemällä niistä varmuus­ko­piot, joiden avulla voimme palaut­taa tiedot, jotka voisi­vat kadota katastrofi- tai tieto­mur­to­ti­lan­teissa.

Henki­lö­tie­to­jen poista­mi­nen: Poistamme henki­lö­tie­dot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoi­tuk­seen, jota varten ne kerät­tiin tai muuten käsitel­tiin. Esimer­kiksi uutis­kir­je­ti­lauk­set poiste­taan, kun uutis­kir­jeen tilaaja peruut­taa uutis­kirje tilauk­sen.

Mikäli jätät kommen­tin, komment­tia ja sen metatie­toa säily­te­tään toistai­seksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnis­taa ja hyväk­syä seuraa­vat kommen­tit automaat­ti­sesti sen sijaan, että säilyt­täi­simme ne moderoin­ti­jo­nossa.

Tallen­namme rekis­te­röi­ty­nei­den käyttä­jien (jos sellai­sia on) käyttä­jä­pro­fii­lien tiedot. Kaikilla käyttä­jillä on mahdol­li­suus nähdä, muokata ja poistaa omia henki­lö­tie­to­jaan milloin vain. Ainoas­taan käyttä­jä­ni­meä ei voi muuttaa. Verkko­si­vus­ton ylläpi­tä­jät voivat nähdä ja muokata käyttä­jä­pro­fii­lien tietoja.

Mitä oikeuk­sia sinulla on omaan tietoosi

Kun kyse on henki­lö­tie­dois­tasi, sinulla on aina tiettyjä oikeuk­sia suhteessa niihin.

Ensin­nä­kin sinulla on oikeus tietää, mitä henki­lö­tie­toja me olemme kerän­neet sinusta.

Toiseksi sinulla on oikeus pyytää mieles­täsi virheel­lis­ten tieto­jen oikai­se­mista, mikäli sellai­sia on.

Kolman­neksi sinulla on myös oikeus pyytää kopiota henki­lö­tie­doista tai pyytää meitä poista­maan tietosi, jos meillä ei ole enää tarpeen­mu­kai­sia tai perus­tel­tuja syitä käyttää niitä. Käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­vaa­ti­muk­sesta tai tieto­jen poisto­vaa­ti­muk­sesta huoli­matta käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi, jos käsit­te­lylle on olemassa huomat­ta­van tärkeä ja perus­teltu syy tai lainsää­dän­nöl­li­nen velvoite.

Neljän­neksi sinulla on myös oikeus vastus­taa ja rajoit­taa henki­lö­koh­tais­ten tieto­jesi käsit­te­lyä. Voit vastus­taa kerää­miemme henki­lö­tie­to­jen tarpeen­mu­kai­suutta, jos näet että kerää­mämme tiedot eivät ole tarpeen­mu­kai­sia palve­lun saami­seksi (esim. jos kysyi­simme perhe­suh­de­tie­to­jasi uutis­kirje tilauk­sen yhtey­dessä, voisit kysee­na­lais­taa kysymyk­sen tarpeen­mu­kai­suu­den uutis­kir­je­ti­lauk­sen osalta).

Mikäli sinulla on käyttä­jä­tili tälle sivus­tolle tai olet jättä­nyt komment­teja, voit pyytää kooste­tie­dos­toa omista henki­lö­tie­dois­tasi, sisäl­täen kaiken henki­lö­tie­don, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henki­lö­tie­to­jesi poistoa. Oikeus omien tieto­jen poistoon ei koske sellaista henki­lö­tie­toa, joka meidän on säily­tet­tävä ylläpi­dol­li­sista, juridi­sista tai tieto­tur­vaan liitty­vistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierai­li­joi­den komment­teja saate­taan tarkis­taa automa­ti­soi­dun roska­pos­ties­to­pal­ve­lun kautta.

Kuinka voit käyttää oikeuk­siasi?

Voit käyttää edellä mainit­tuja oikeuk­sia, milloin tahansa, lähet­tä­mällä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected] tai postitse osoit­teella Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto, Pielis­joen linna, Silta­katu 2, 80100 Joensuu

Mikäli et ole tyyty­väi­nen tieto­suoja käytän­töi­himme, voit lähet­tää meille valituk­sen taikka huomau­tuk­sen aiheesta. Tarkis­tamme ja tutkimme valituk­sesi ja vastaamme sinulle takai­sin mahdol­li­sim­man pian.

Haluamme muistut­taa, että sinulla on myös täysi oikeus ottaa yhteyttä tieto­suo­ja­vi­ran­omai­seen ja kysyä heidän neuvo­aan.