Yritys­teema 

Koli Compa­nies

Yrittä­jä­pa­ris­kunta Darja ja Jean-Francois Flogny on piris­tä­nyt Kolin matkailu- ja ravin­to­lae­lä­mää jo usean vuoden ajan ja on ollut esillä muun muassa Vuoden maahan muutta­nut yrittäjä 2020 ‑kilpai­lun finalis­tina.

Matkai­lu­yrit­tä­jälle kesä on kiirei­sintä seson­kiai­kaa, joten oli ilo saada Darja Flogny haastat­te­luun Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­sauk­seen kerto­maan yrittä­jien inspi­roiva tarina.

Flogny­jen yritys­sar­jaan kuuluu panimo- ja ravin­tola-alan yrityk­siä Kolin alueella. Yritys­ten yhteen laskettu henki­lös­tö­määrä vaihte­lee huomat­ta­vasti kesän ja talven välillä.

-Nyt kesällä henki­lös­töä on 33, viime talvi­kau­della oli 15. Henki­lös­tön tarve on kasva­nut koko ajan ja työvoi­ma­pula on jatkuva. Viisi vuotta sitten työnte­ki­jöitä oli 10. Työvoi­man tarve riippuu myös henki­löistä. Joku tekee kahden työt, toisia joutuu paikkaa­maan kolmella.

Työnte­ki­jöitä yrityk­sillä on monen­lai­silla koulu­tus­taus­toilla.

-Meillä on muutama resto­nomi, yksi resto­no­mio­pis­ke­lija, joka on entiseltä koulu­tuk­sel­taan biolo­gian maisteri, on ammat­ti­kou­lusta valmis­tu­neita kokkeja ja tarjoi­li­joita, matkailu- ja eräop­paita, insinööri, panimossa vesijär­jes­tel­mien diplomi-insinööri. Osalla ei ole mitään koulu­tusta, mutta tahtoa ja elämän­ko­ke­musta, eli laidasta laitaan, Darja Flogny kertoo.

-Kesällä meillä on vaikka minkä alan opiske­li­joita tiskaa­massa, tarjoi­le­massa, siivoa­massa, hän lisää.

Darja Flogny kertoo, että yrityk­sen kasvu perus­tuu seson­ki­var­muu­teen. On tarjot­tava työai­kaa seson­gin ulkopuo­lel­la­kin, jotta työnte­ki­jät voi pitää. Työsken­te­ly­mah­dol­li­suu­den ympäri vuoden varmis­taa panimo­toi­minta.

-Meillä on jatkuva pula kokeista ja tarjoi­li­joista. Koska emme saa suoma­lai­sia, kolman­nes työnte­ki­jöis­tämme on ulkomaa­lai­sia – Ranskasta, Venäjältä, Latviasta, Brasi­liasta, Slova­kiasta, Englan­nista.

Pitkät välimat­kat ja kustan­nus­taso

Syrjäi­sen alueen pienen yrityk­sen haasteita on, että jos esimer­kiksi hyvä kokki muuttaa paikka­kun­nalle, on työllis­tet­tävä myös hänen puoli­sonsa. Hinta- ja palkka­ta­son vuoksi yritys on hanka­lassa välikä­dessä. Matkat ovat pitkiä niin kauppaan kuin tukkuun­kin.

-Ongel­mana on myös infran ja asunto­jen puute. Joudumme itse majoit­ta­maan, mutta alkeel­li­set olosuh­teet eivät riitä syksyn tullen. Toisaalta esimer­kiksi Juuka on jo työpai­kasta liian kaukana ja vaatisi oman auton ostoa.

-Pohjois-Karjala ei ole vielä niin tunnettu matkai­lun työpaikka-alueena. Joudumme maksa­maan TES:n yli palkkoja. Alueen hinta­ta­son vuoksi tuloja ei aina tulee tarpeeksi, jotta voisi maksaa korkeam­pia palkkoja. Olemme alueella jo niin iso toimija, että hinta­ta­son nosto vaikut­taisi Kolin mainee­seen, Darja Flogny kertoo.

Yritys rekry­toi henki­lös­töä pääasiassa suoraan edellis­ten työnte­ki­jöi­den suosi­tuk­sesta ja muiden epävi­ral­lis­ten kanavien kautta. Kaksi on palkattu rekry­toin­tiy­ri­tyk­sen kautta.

-Avaamme työpai­kat aina myös EURES-kanavaan, mutta se ei riitä.

Flogny­jen tärkeitä verkos­toja ovat Kolin matkai­lu­yh­dis­tys, jonka kautta heille avautuu yhteis­työ Kolin, Juuan ja koko Pieli­sen Karja­lan matkai­lu­yrit­tä­jien kanssa, sekä Kolin panimon tuottei­den jälleen­myyn­ti­pis­teet pohjois­kar­ja­lai­sissa ravin­toi­loissa sekä Hotelli Punka­har­jussa.

Tämä ja viime vuosi ovat kurit­ta­neet alueen matkai­lu­yrit­tä­jiä.

-Kaikki matkai­lu­yri­tyk­set ovat olleet nyt huonossa jamassa. Monet ovat joutu­neet sulke­maan työvoi­ma­pu­lan takia. Meillä on ehkä muita helpompi tilanne, koska käytämme paljon kansain­vä­listä työvoi­maa ja pystymme reagoi­maan nopeasti muuttu­viin tilan­tei­siin, Darja Flogny kertoo.

-Tarvit­semme työnte­ki­jöitä, koska lisäämme palve­luita, kehitämme tuotteita, laajen­namme ja uudis­tumme koko ajan. Nyt on henki­lö­kun­taa enemmän kuin viime vuonna. Vaikka kävijä­mää­rät ovat laske­neet viime vuodesta, olimme nyt hyvin valmis­tau­tu­neita ja olemme pysty­neet palve­le­maan parem­min ja lisää­mään myyntiä, asiak­kaat ovat viipy­neet meillä pitem­män aikaa.

Miten Flognyistä tuli yrittä­jiä?

Flognyt ovat asuneet jo pitkään Suomessa, Darja vuodesta 1992 ja hänen miehensä, teini-ikäisestä asti matkai­lua­lalla työsken­nel­lyt ja Parii­sin yliopis­tosta muun muassa Venäjän matkai­luun suuntau­tu­neista opinnoista valmis­tu­nut Jean-Francois vuodesta 2006.

He asuivat aiemmin Hossassa, jossa Francois työsken­teli ranska­lai­sen matkai­lua­lan ketjun Nordwi­den hotel­lin johta­jana pari vuotta. Sitä ennen hän oli ollut Tahkolla venäläi­sen yrityk­sen ohjel­ma­pal­ve­lu­ma­na­ge­rina. Ajan myötä hänelle heräsi halu kokeilla omia siipiä ja ryhtyä yrittä­jäksi.

Darja Flogny on melkoi­nen monio­saaja. Hän on suorit­ta­nut Jyväs­ky­län yliopis­tosta Venäjän kauppaan suuntau­tu­van humanis­tis­ten tietei­den kandi­daat­ti­tut­kin­non, pääsi­vuai­neenta yrittä­jyys, sekä Tampe­reen teknil­li­sessä yliopis­tosta sivuai­neo­pin­toja raken­nus­tuo­tan­nosta ja ‑talou­desta, keskit­tyen projek­tin johta­mi­seen ja ulkomailla raken­ta­mi­seen.

-Autoin suoma­lais­yri­tystä raken­nus­pro­jek­tin läpivien­nissä Venäjälle Jekate­rin­bur­giin. Palasin sieltä Suomeen, tein hantti­hom­mia matkai­lua­lalla. Francois työsken­teli tuolloin ohjel­ma­pal­ve­lu­puo­lella. Kun viimeis­te­lin opintoja, metsä­hal­li­tus bongasi minut luonto­mat­kai­lua edistä­viin rajan ylittä­viin hankkei­siin. Projek­ti­joh­ta­mi­sen ja Venäjän tunte­mus painoi­vat.

-Minulla ei ole matkai­lua­lan koulu­tusta, mutta olen kasva­nut Ivalossa ja seuran­nut matkai­lua lapsesta saakka, nähnyt Levin ja Saari­se­län nousun ja ottanut vaikut­teita niistä.

Flognyt kartoit­ti­vat yritys­pai­kan ostoa laajasti koko Itä-Suomen ja Lapin alueelta

-Kuulin 2013 metsä­hal­li­tuk­selta että Kolilla on vapau­tu­massa liike­tila. Pieli­sen rannalla kirjoi­tet­tiin bisnes­suun­ni­telma Kolin Ryynä­sestä, Darja Flogny kertoo.

Aluksi Jean-Francois toimi yrittä­jänä ja Darja hänen avusta­ja­naan, metsä­hal­li­tuk­sen työn ohessa, mutta kun tuli tarve kasvat­taa liike­toi­min­taa, he alkoi­vat tehdä töitä kahden hengen voimin.

-Kun palasin kolmi­sen vuotta sitten äitiys­lo­malta, siirryin itsekin yrittä­jäksi. Sitä ennen metsä­hal­li­tuk­sen palkkani inves­toi­tiin yrityk­seen. Oltiin köyhiä, mutta meillä oli turval­li­nen pohja ponnis­taa, laajat tutkin­not, tietoa, mistä etsiä tietoa, osaamista ja tahtoa ja kaksi tekemässä työtä.

-Vuonna 2018 ostimme Rääkky­lästä Paksu­nie­men juoma­teh­taan (nyk. Kolin Panimo). 2019 tehtiin osakeyh­tiö­kau­pat Koli Activen kanssa. Toimimme aluksi toimi­ni­mellä, sitten osakeyh­tiönä, ja nykyään konser­ni­muo­toi­sena johde­taan tätä kaikkea, Darja Flogny kertoo.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

Koli Compa­nies Oy
  • Pub-Restaurant‑B&B ”Kolin Ryynä­nen”
  • Kolin Panimo
  • Koli Active Oy, ohjel­ma­pal­ve­lut ja varus­te­vuo­kraus
  • Kolin Satama­ra­vin­tola ja Aurora­Hut-igluma­joi­tus

Tarvit­semme työnte­ki­jöitä, koska lisäämme palve­luja, kehitämme tuotteita, laajen­namme ja uudis­tumme koko ajan.