Työlli­syy­den tilan­ne­kuva valmis­tui ja nyt on toimin­nan aika   

Pohjois-Karja­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ja tulevai­suus ‑selvi­tys valmis­tui vuoden 2020 lopussa ja sen keskei­siä tulok­sia esitel­tiin 16.12. järjes­te­tyssä Kuvasta tekoi­hin ‑seminaa­rissa. Raportti sisäl­tää maakun­nan työmark­ki­noi­den nykyti­lan­ku­vauk­sen, väestö– ja työvoi­ma­tar­pei­den ennakoin­nin sekä asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­lu­jen, kysely­jen ja alueel­lis­ten työpa­jo­jen pohjalta raken­ne­tun toimen­pi­de­suun­ni­tel­man työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi. 

Työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ‑raport­tia täyden­tä­vät kunta­koh­tai­set analyy­sit työlli­syy­den tilan­teesta, ennus­teet työvoi­ma­tar­peen kehityk­sestä ja ehdotuk­set tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi. 

Raport­tien perus­teella työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva on kaksi­ja­koi­nen ja kunnat asettu­vat keske­nään erilai­seen asemaan työikäi­sen väestön kehityk­sen suhteen: Joensuun keskusta ja lähikun­nat sinnit­te­le­vät ja muualla maakun­nassa työikäi­nen väestö vähenee. Tämä kahtia­jako tulee esille työlli­syy­den ja työpaik­ko­jen tarkas­te­lussa, joiden molem­pien määrä väheni 2010-luvulla kaikissa muissa kunnissa, paitsi Joensuussa.  

Tulevai­suu­dessa suurin haaste maakun­nan työmark­ki­noille on työikäi­sen väestön vähene­mi­nen, jonka juuri­syy on ikära­ken­teen muutos ja pienet nuori­soi­kä­luo­kat. Ikära­ken­teen muutok­sen tuomaan haastee­seen työvoi­man riittä­vyy­dessä voidaan vastata työlli­syy­sas­teen nostolla, jolloin suurempi osa työikäi­sistä on työelä­mässä sekä houkut­te­le­malla maakun­taan uusia asukkaita muualta Suomesta tai rajojen ulkopuo­lelta. Jos työlli­syy­saste saadaan nostet­tua halli­tuk­sen tavoit­te­le­maan 75 prosent­tiin, niin se riittäisi vastaa­maan ikära­ken­teen muutok­sen ja ennakoi­dun uuden työvoi­man tarpee­seen 2020-luvulla.  

Tilan­ne­ku­va­ra­por­tissa nostet­tiin esille neljä teemaa, joihin panos­ta­malla voitai­siin vastata tulevai­suu­den työvoi­ma­tar­pei­siin: yritys­ten työvoi­man saata­vuu­den varmis­ta­mi­nen, koulu­tus­mah­dol­li­suu­det nuorille ja työssä oleville, alueen markki­nointi ja pitovoi­man lisää­mi­nen, sekä syrjä­seu­dulla asumi­sen tukemi­nen (kuva). Nämä neljä teemaa ovat keske­nään sidok­sissa ja toimi­vat toisi­aan vahvis­ta­vasti. Työvoi­man saata­vuu­den varmis­ta­mi­seksi tulee­kin tehdä monia­laista yhteis­työtä ja edistää toimen­pi­teitä, jotka lisää­vät maakun­nan elinvoi­maa. Työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ‑rapor­tissa on kuvattu selkeästi Pohjois-Karja­lan haasteet ja ehdotettu teemoja, joita edistä­mällä niihin voitai­siin vastata. Nyt on aika yhdessä kehit­tää toimin­ta­ta­vat ja ‑mallit varmis­ta­maan työvoi­man saata­vuus myös 2030-luvulla. 

Työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelma

Tuukka Arosara

Tuukka Arosara
projek­ti­pääl­likkö
Kasvu­POK-hanke
Pohjois-Karja­lan ELY-keskus