Yliopis­to­yh­teis­työn monet muodot

Itä-Suomen yliopis­ton tutki­mus- ja koulu­tus­toi­min­nassa on keskeistä vaikut­ta­vuus. Tieteel­li­sesti korkea­ta­soi­sen tutki­muk­sen ja ajanta­sai­sen koulu­tuk­sen kautta tuotamme uutta tietoa, innovaa­tioita ja osaajia yhteis­kun­nan eri sekto­reille.

Yliopis­ton avoin toimin­ta­kult­tuuri lisää vuoro­vai­ku­tusta, joka vauhdit­taa tiedon­siir­toa, tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mista ja laajaa yhteis­hyö­dyn­tä­mistä ympäröi­vän yhteis­kun­nan kanssa.

Yliopis­ton strate­gia koros­taa välitöntä vaikut­ta­vuutta erityi­sesti Itä-Suomen alueella. UEF on tehnyt pitkä­jän­teistä kehit­tä­mis­työtä myös yrittä­jyy­den ja innovaa­tio­toi­min­nan edistä­mi­sessä alueen elinkei­noe­lä­män vahvis­ta­jana ja uudis­ta­jana. Korkea­ta­soi­nen tutki­musin­fra­struk­tuu­rimme ja asian­tun­ti­jamme ovat käytet­tä­vissä, ja toivo­tamme eri toimi­joita terve­tul­leiksi toimi­maan kampusa­lu­eel­lemme.

Kehitämme kette­rästi koulu­tuk­siemme sisäl­töjä, jotta voimme vastata parhai­ten alueen osaamis­tar­pei­siin. Uusina vastauk­sina alueel­li­seen työvoi­ma­pu­laan syksyllä 2021 käynnis­tyi­vät puhete­ra­peut­tien koulu­tus sekä diplomi-insinöö­ri­kou­lu­tus yhteis­työssä Tampe­reen yliopis­ton kanssa. Työsken­te­lemme sen eteen, että saamme pysyvän koulu­tus­mal­lin teknii­kan alan koulu­tuk­selle Itä-Suomessa.

Opiske­lija keskiössä

Meiltä valmis­tu­vat opiske­li­jat ovat yliopis­ton ja alueen suurin voima­vara. Tehtä­vämme mukai­sesti koulu­tamme eri alojen asian­tun­ti­joita koko maan ja nykyi­sin yhä enemmän myös kansain­vä­li­siin tarpei­siin. Meiltä valmis­tu­neet opiske­li­jat työllis­ty­vät hyvin. Tosin valitet­ta­van usein työpaikka löytyy maakun­nan ja Itä-Suomen ulkopuo­lelta.

Selvi­tyk­siemme mukaan yliopis­tosta valmis­tu­vista monet haluai­si­vat jäädä opiske­lu­paik­ka­kun­nal­leen työelä­mään. Tämä nivel­vaihe, osaajien sitout­ta­mi­nen alueen tarpei­siin, on koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ja elinkei­noe­lä­män yhtei­nen ponnis­tus. Sitout­ta­mi­nen on aloitet­tava jo opiske­lu­pro­ses­sin aikana. Harjoit­te­lut ja opinnäy­te­työt ovat yrityk­sille erinomai­nen keino paitsi sitout­taa tulevia asian­tun­ti­joita myös saada uuden­laista näkökul­maa toimin­taansa. Yliopis­ton yrittä­jyys- sekä urapal­ve­lut ovat mielel­lään mukana kehit­tä­mässä kohtaan­to­mah­dol­li­suuk­sia.

Yliopisto on käynnis­tä­nyt uuden­lai­sen työelä­mä­toh­to­ri­jär­jes­tel­män. Ideana on, että työssä oleva henkilö suorit­taa tohto­rin­tut­kin­non ja on samaan aikaan yrityk­sessä työssä. Tällä proses­silla henkilö voi pereh­tyä ja kehit­tää yhdessä työnan­ta­jansa kanssa valit­tua kohdetta ja siten tuoda uutta tutki­mus­tie­toa ja innovaa­tioita toimin­taan. Ensim­mäi­set työelä­mä­toh­to­rit valmis­tu­vat 2024.

Kumppa­nuuk­silla vahvaa yhteis­työtä

Yliopis­ton kumppa­nuus­mal­lia­jat­telu lähtee aidosta, konkreet­ti­sesta yhteis­työstä. Yhteis­työ raken­tuu luotta­muk­seen ja tuttuu­teen, joka ei synny hetkessä. Kumppa­nuus­mal­lissa on mukana toimi­joita eri sekto­reilta. Toiminta voi kattaa koulu­tusyh­teis­työtä, yhtei­siä infra- ja tilarat­kai­suja ja kaikkea niiden väliltä. Lähtö­koh­tana toimin­nassa aina on, että kaikki osapuo­let hyöty­vät tuomalla omaa osaamis­taan yhtei­seen käyttöön. Joensuun kampuk­sella käynnis­ty­nyt Photo­nics Center ‑toiminta tiivis­tää konkreet­ti­sesti kumppa­nuus­mal­lia­jat­te­lun, ja siltä on lupa odottaa paljon. Muita hyviä esimerk­kejä on Green Hub ‑toiminta ja nouse­vana koulu­tuse­ko­sys­teemi.

Kansain­vä­listä osaamista

Itä-Suomi tarvit­see koulu­tus- ja työpe­räistä maahan­muut­toa. Veto- ja pitovoi­man osalta on yhteistä työtä alueella tehty, vielä ei ole kuiten­kaan valmista. Kieli­ky­sy­mys on koettu yhdeksi haasteeksi. Kansain­vä­li­sillä opiske­li­joil­lamme on mahdol­li­suus opiskella suomen kieltä, nykyi­sin alkeita jo ennen alueelle saapu­mista. Kieli­taito kehit­tyy parhai­ten kieltä käyttä­mällä.

Kansain­vä­lis­ten opiske­li­joi­den kohdalla harjoit­telu on erinomai­nen paikka tutus­tua niin mahdol­li­seen tulevaan työnte­ki­jään kuin myös opiske­li­jalla mahdol­li­seen työpaik­kaan. Syksyllä 2021 avaamme alueen yrityk­sille ja muille työllis­tä­jille UEF trainee ‑ohjel­man kautta mahdol­li­suu­den palkata harjoit­te­lija matalalla kynnyk­sellä. Yliopisto kattaa harjoit­te­lun palkkaus­ku­lut, ja työnan­ta­jan katet­ta­vaksi jäävät työnan­ta­ja­mak­sut. Haastan alueemme yrityk­set mukaan tähän tutus­tu­mis­mah­dol­li­suu­teen.

Alumnit

Yliopis­tosta valmis­tu­neet eli UEF-alumnit ovat iso voima­vara yhteis­työs­sämme, ja kutsun meiltä valmis­tu­neet liitty­mään mukaan monipuo­li­seen alumni­toi­min­taan. Alumneille tarjoamme kahden vuoden ajan mahdol­li­suu­den suorit­taa Jatku­van oppimi­sen keskuk­sen kautta ilmai­seksi opintoja ja näin täyden­tää tutkin­toa juuri työnan­ta­jan tarvit­se­man osaami­sen tarpei­siin.

Jatku­van oppimi­sen kautta osaami­sen uudis­ta­mista

Osaami­sen uudis­ta­mi­nen ja päivit­tä­mi­nen on nykyi­sin arkipäi­vää. Yliopis­ton Jatku­van oppimi­sen keskus tarjoaa ratkai­suja niin yksilöi­den, työelä­män kuin yhteis­kun­nan tulevai­suu­den tarpei­siin. Uusim­paan tutkit­tuun tietoon perus­tuva koulu­tus tarjoaa kaikille avoimet ovet tarvit­ta­van tiedon ja taidon luo – helposti ja nopeasti, missä vain, milloin vain.

Avoin yliopis­tomme on Suomen kolman­neksi suurin avoimen yliopis­ton koulut­taja. Valikoi­mis­samme on 100 oppiai­netta. Täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­tamme muodos­tuu käytän­nön tekemi­sestä yhdis­tet­tynä sovel­ta­vaan yliopis­tol­li­seen osaami­seen.

Jatku­van oppimi­sen keskus toteut­taa myös asiak­kaille suunnat­tuja ainut­laa­tui­sia palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia ja tilaus­kou­lu­tuk­sia. Jatku­van oppimi­sen keskus on Itä-Suomen ainoa EMBA-​koulut­taja.

Terve­tu­loa yhteis­työ­hön kanssamme!

Soili Makkonen

Soili Makko­nen
kehitys­joh­taja
Itä-Suomen yliopisto

Valmis­tu­vista monet haluai­si­vat jäädä opiske­lu­paik­ka­kun­nal­leen työelä­mään. 

Harjoit­te­lut ja opinnäy­te­työt ovat yrityk­sille erinomai­nen keino sitout­taa tulevia asian­tun­ti­joita ja saada uuden­laista näkökul­maa toimin­taansa.