Lieksassa tekijälle löytyy töitä

Työvoi­man tarve on jatku­nut Lieksassa tasai­sena koronasta huoli­matta, ja nuorten työllis­ty­mi­sen kannalta tulevai­suus näyttää valoi­salta. Mahdol­li­suuk­sia on ja kannat­taa rohkeasti kokeilla jotain ihan uutta.

Tarvetta on erity­sesti seuraa­vissa tehtä­vissä:

  • teolli­suus­työn­te­ki­jät etenkin saha‑, kumi- ja elintar­vi­ke­teol­li­suu­dessa
  • matkai­lua­lalla kokit ja tarjoi­li­jat
  • kulje­tusa­lalla niin kuskit kuin asenta­jat­kin
  • sähkö­asen­ta­jat
  • lähi- ja sairaan­hoi­ta­jat sekä hoiva-avusta­jat

Väestön ikään­tyessä työmark­ki­noille tulevat nuorten ikäluo­kat ovat yhä pienem­piä, joten heidän lisäk­seen tarvi­taan niin työpe­räistä maahan­muut­toa kuin ammatin­vaih­ta­jien koulut­ta­mista uusille aloille. Avaina­se­massa työpaik­ko­jen täytty­mi­sessä on ammatil­li­nen koulu­tus eri muodois­saan, kuten esimer­kiksi ammat­tio­pisto Riverian joustava oppiso­pi­mus. Yritys­ten työvoi­man­tar­pee­seen on pystyt­tävä vastaa­maan koulut­ta­malla tekijöitä täsmäl­li­sesti tarpeesta lähtien.

Sivus­ton toitalieksassa.fi kautta Lieksan Kehitys Oy:lle tipah­te­lee viestejä haluk­kailta Lieksaan muutta­jilta. Kiinnos­tu­neita on ollut monilta aloilta, niin entisiä lieksa­lai­sia kuin uusia tulijoita. Merkille panta­vaa on, että useim­mat heistä ovat korkea­kou­lu­tet­tuja, jotka hakevat alueelta osaamis­taan vastaa­vaa työtä. Monipuo­lista osaamista tarvi­taan. Me Lieksan Kehityk­sellä autamme mielel­lämme asunnon ja työpaik­ko­jen löytä­mi­sessä koko perheelle. Uusi työ voi löytyä myös alalta, jota ei tule ensim­mäi­senä ajatel­leeksi.

Etätyön yleis­ty­mi­seen ja mahdol­li­suuk­siin on ladattu paljon odotuk­sia. Lieksassa on avattu ensim­mäi­set vuokrat­ta­vat etätyö­pis­teet, ja moni on viettä­nyt korona-ajan työsken­te­le­mällä mökil­tään Pieli­sen rannoilta.

Miksi sitten töihin juuri Lieksaan? Sanovat, että arki on täällä leppoi­sam­paa. Aikansa voi käyttää työmat­ko­jen sijaan siihen, mikä on oikeasti tärkeää, ja palkkansa asunto­lai­nan sijasta elämään. Työlle ja vapaa-ajalle on helppo löytää tasapaino keskellä kauneinta kansal­lis­mai­se­maa.

Satu Lukkarinen

Satu Lukka­ri­nen
yritys­asian­tun­tija
Lieksan Kehitys Oy LieKe

Ilmakuva Lieksasta / Mikko Tirkko­nen 

Uusi työ voi löytyä myös alalta, jota ei tule ensim­mäi­senä ajatel­leeksi.