Työllisty Nurmek­sessa

Yhä useampi haavei­lee muutosta maalle tai paluusta kotiseu­dulle. Suurin este on usein ajatus, ettei pieneltä paikka­kun­nalta löydy töitä. Jousta­vasti ajatte­le­valle ja uusia mahdol­li­suuk­sia harkit­se­valle on kuiten­kin työtä tarjolla, näin myös Nurmek­sessa.

Uusia osaajia haetaan tuotan­nol­li­seen työhön ja sote-alalle

Nurmek­sessa suurim­mat työllis­tä­jät ovat pysyneet vuosien saatossa samoina ja vahvis­tu­neet entises­tään; elintar­vi­keala, erityi­sesti leipo­mot, metsän­kor­juu ja puunja­los­tus, metal­liala, kaupan ala sekä matkailu hakevat jatku­vasti uusia osaajia. Muun Suomen tapaan sote-ala on erittäin voimak­kaassa kasvussa ja tarjoaa Nurmek­ses­sa­kin monipuo­li­sia työti­lai­suuk­sia sekä kunnal­li­sella että yksityi­sellä sekto­rilla. Avoimia paikkoja on säännöl­li­sesti myös mm. kulje­tusa­lalla.

Osaamista kehit­tä­mällä kohti uutta työtä

Jos omaa osaamista vastaa­vaa työtä ei Nurmek­sesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittä­jyy­destä tai koulut­tau­tu­mi­sesta. Oppiso­pi­mus on Nurmek­sessa ahkerassa käytössä ja Riveria tarjoaa siihen hyvät mahdol­li­suu­det. Riveria Valtimo on erikois­tu­nut metsä­alan koulu­tuk­seen ja Riveria Nurmek­sessa koulu­te­taan mm. lähihoi­ta­jia ja elintar­vi­kea­lan osaajia – koulu­tusa­lat vastaa­vat siis hyvin alueen työelä­män tarpeita. Myös te-palve­lui­den erilai­set koulu­tuk­set, palkka­tuki sekä paikal­lis­ten virkai­li­joi­den neuvonta tukevat siirty­mistä uuteen työhön tai uudelle alalle.

Tukea työllis­ty­mi­seen

PIKES Oy tarjoaa apua kaikessa yrittä­mi­seen liitty­vässä, mutta myös tukea Nurmek­sesta uutta työtä etsivälle. Työllisty Nurmek­sessa ‑valmen­nus sisäl­tää henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen lisäksi yritys­jak­son paikal­li­sessa yrityk­sessä, asiak­kaan toiveen ja tarpeen mukaan. Tästä on ollut apua etenkin muualta muutta­vien sekä alaa vaihta­vien henki­löi­den työllis­ty­mi­seen. Nurmek­sessa panos­te­taan myös hyvään yhteis­työ­hön eri työlli­syys­toi­mi­joi­den kesken, mikä näkyy asiak­kaan sujuvana ohjaa­mi­sena oikei­den palve­lui­den äärelle.

Terve­tu­loa töihin Nurmek­seen!

Outi Meriläinen

Outi Meriläi­nen
yritys­asian­tun­tija, Taidolla töihin 2020–2022 ‑hanke
Pieli­sen Karja­lan Kehit­tä­mis­kes­kus PIKES Oy

Jos omaa osaamista vastaa­vaa työtä ei Nurmek­sesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittä­jyy­destä tai koulut­tau­tu­mi­sesta.