Yrittä­jyys muutok­sessa

Yrittä­jyy­destä on korona-aikana tullut monelle vartee­no­tet­tava vaihtoehto palkka­työlle.

Irtisa­no­mi­set, lomau­tuk­set ja tietty­jen toimia­lo­jen haasteet ovat antaneet työnte­ki­jöille sysäyk­sen siirtyä yrittä­jyy­teen, osin oman talou­del­li­sen tilan­teensa varmis­ta­mi­seksi.

Korona-aika on tuonut uusia tapoja ja toimin­ta­mal­leja toimia yrittä­jänä. Monet työt ovat siirty­neet etätyöksi, joka ei ole sidok­sissa työn tekopaik­kaan. Tällä hetkellä koetaan myös jonki­nas­teista työnte­ki­jä­pu­laa, mikä pakot­taa työnan­ta­jia turvau­tu­maan alihan­kin­taan. Pätkä­työt ja osa-aikatyöt ovat vaihdet­ta­vissa yrittä­jyy­teen, mikä mahdol­lis­taa yhä useam­malle yrittä­jälle kasvua ja kehit­ty­mistä.

Oikeus työttö­myys­tur­vaan

Vallit­seva tilanne on tuonut muutok­sia myös työttö­mäksi jäävien yrittä­jien tilan­tee­seen. Aiemmin yrittä­jillä ei työtu­lon hiipuessa tai loppuessa ollut mahdol­li­suutta työttö­myys­tur­vaan. Ahdin­koon joutui­vat etenkin yksiny­rit­tä­jät, joille yrittä­jyys on keino itsensä työllis­tä­mi­seen.

Nyt yrittä­jille on suotu samoja oikeuk­sia työttö­myys­tur­vaan kuin muille­kin. Siten on voitu turvata yrityk­sen säily­mi­nen pahim­man yli sekä tarjottu mahdol­li­suus jatkaa, kun tilanne sen sallii. Toivot­ta­vasti näitä hyviä malleja jää pysyviksi.

Digita­li­saa­tion super­loikka

Etätyö, työn jousta­vuus, tieto­lii­ken­ne­var­muus ja jatkuva kehit­tä­mi­nen nosta­vat esiin uusia mahdol­li­suuk­sia nopeam­malla tahdilla, kuin vanhoja työnte­ko­mal­leja katoaa. Ohjel­mis­tot, video­neu­vot­te­lut ja viestintä ovat nousseet erittäin isoon rooliin ja tuoneet myös yrittä­jyy­teen uusia mahdol­li­suuk­sia. Nopea ja ketterä yrittäjä elää muutok­sessa helpom­min kuin suuret organi­saa­tiot. Toisaalta isommalle yrityk­selle tuki- ja konsul­toin­ti­pal­ve­lui­den käyttö on helppo väylä kehit­tää omaa toimin­taansa ja samalla työllis­tää pieny­rit­tä­jiä.

Uusia yrittä­jiä ja uusia innovaa­tioita on tullut, ja lisää on tulossa. Nuorten elämä­nar­vot ja halu kehit­ty­mi­seen ja itsensä johta­mi­seen tuovat uutta virtaa yrittä­jyy­teen. Yrittä­jän­kin on osattava markki­noida ja myydä osaamis­taan. Näkymi­nen laajasti sosiaa­li­sessa mediassa ja positii­vi­nen työote ovat merkit­tävä osa yrittä­jyyttä. Sivutoi­mi­nen yrittä­jyys ja osuus­kun­tay­rit­tä­jyys luovat hyvää pohjaa siirty­mi­selle kokoai­kai­seksi yrittä­jäksi.

Yrittä­jyys on meille tärkeä ja merkit­tävä voima­vara, joka kannus­taa keksi­mään ja kehit­tä­mään uusia toimin­ta­ta­poja. Mitä kaikkea saamme­kaan vielä nähdä, kun yrittä­jiä rohkais­taan lisää ja tuetaan monelta suunnalta?

Visa Rinne

Visa Rinne
palve­lu­pääl­likkö
Pohjois-Karja­lan TE-toimisto  

Vaihtoeh­tona yrittä­jyys
  • Korona-aika on kannus­ta­nut monia ihmisiä siirty­mään palkka­työstä yrittä­jiksi.
  • Alihan­kin­nan yleis­tyessä moni pätkä­työ muuttuu yrittä­jyy­deksi.
  • Yrittä­jien työttö­myys­tur­van parane­mi­nen helpot­taa etenkin yksiny­rit­tä­jien tilan­netta.
  • Etätyö ja digita­li­saa­tio monipuo­lis­ta­vat useiden yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
  • Erilai­set kevyty­rit­tä­jyy­den muodot voivat tarjota väylän kokoai­kai­seen yrittä­jyy­teen.