Koulutus 

Yhteisellä työllä eteenpäin   

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian ensisijainen tehtävä on kouluttaa osaavaa työvoimaa alueemme työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tällä hetkellä järjestämme pääosan maakunnan ammatillisesta koulutuksesta. Tarjoamme tutkintoon johtavaa ja ei-tutkintoon johtavaa koulutusta kaikilla yhdeksällä koulutusalalla. Osana arjen työtä pyrimme varmistamaan, että vastaamme Pohjois-Karjalan yritysten ja työnantajien osaamistarpeisiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Reformi mahdollistaa ja korona pakottaa

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joustavasti kolme eri väylän kautta: yhteishaussa keväisin sekä jatkuvassa haussa ja oppisopimukseen ympäri vuoden. Aiemmat osaamiset tunnistetaan ja tunnustetaan, mikä nopeuttaa erityisesti työikäisen aikuisväestön opiskelua. Ammattiin valmistutaan ympäri vuoden.

Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja nopeaa reagointia alueemme työvoimatarpeisiin parantaa tutkinnon osien suorittamismahdollisuus kokonaisten tutkintojen sijaan. Osaaminen osoitetaan aina näytöillä pääosin työelämässä, ja työelämän ammattilaiset ovatkin arvioimassa opiskelijoiden osaamista. Laaja-alainen työelämässä oppiminen joko koulutus- tai oppisopimuksella edistää opiskelijoiden eli tulevien ammattilaisten kiinnittymistä alueemme yrityksiin jo opiskelun aikana, mutta myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koronapandemian myötä olemme oppineet hyödyntämään aiempaa paremmin taitojen oppimista palvelevaa digitaalista opetusteknologiaa, mukaan lukien etäopetus ja -ohjaus sekä verkko-opiskelu.

Koulutus- ja osaamistarpeita kartoitetaan

Riveriassa koulutustarjontaa tarkastellaan vuosittain. Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva -selvityksen tulokset ovatkin kiinteä osa nyt tammikuussa 2021 käynnistynyttä vuoden 2022 tarjonnan valmistelua. Yhteisen tilannekuvan varmistamiseksi prosessissa ovat mukana alueen yritykset ja työnantajat, kuntien elinvoimajohtajat ja kehitysyhtiöt sekä TE-hallinto, Pohjois-Karjalan yrittäjät, Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Alueen yritysten ja työnantajien kuulemiseksi olemme perustaneet Riveriaan kahdeksan osaamisalakohtaista työelämäfoorumia.

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva -selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysalalla tulee olemaan työvoimapula kaikissa alueemme kunnissa, kun työvoiman kehitys ei vastaa ennakoitua työvoiman tarvetta. Alalle tarvitaan lisää osaajia ja myös alalle kouluttautumisen polkuja tulee uudistaa. Tällä hetkellä alan vetovoima on heikentynyt merkittävästi niin Pohjois-Karjalassa kuin muuallakin Suomessa.

Ilman uudenlaista rekrytointiyhteistyötä alan työnantajien ja yritysten kanssa emme tule pärjäämään. Riveriassa olemmekin saaneet erillisrahoitusta mm. sosiaali- ja terveysalan vetovoiman parantamiseksi ja koulutusten lisäämiseksi. Myös joillakin tekniikan aloilla, kuten kone- ja tuotantotekniikassa, tarvittaisiin uudenlaisia avauksia alan osaavan työvoiman turvaamiseksi, mukaan lukien kone- ja tuotantotekniikan englanninkielinen koulutus. Oppisopimusten laajempi hyödyntäminen on yksi tehokas keino vastata työelämän tarpeisiin ja kouluttaa alalta toiselle siirtyviä, mutta sitä on liian vähän hyödynnetty meillä Pohjois-Karjalassa.

Kun tarkastellaan osaamisvaatimuksia, tilannekuvaselvityksen mukaan eniten osaamisen kehittämisen tarvetta yrityksissä on johtamisessa, projektiosaamisessa, asiakaspalveluosaamisessa ja asiakashankinnassa sekä virtuaali- ja etäpalvelujen kehittämisessä. Riveriassa tarkempaa tietoa alueemme yritysten osaamis- ja koulutustarpeista saadaan työelämässä oppimisen aikaisen yhteistyön sekä koko henkilöstön työelämään jalkautumisten tuloksina. Vuoden 2021 aikana kehitämme edelleen työelämässä oppimisen prosessia. Riverian yritysasiamiehet ovat käynnistäneet osaamistarvekartoitukset maakunnan työpaikoilla ja yrityksissä. Kumppanuussopimuksia solmitaan aktiivisesti pohjoiskarjalaisten yritysten ja työnantajien kanssa. Rekrytointi-, oppisopimus- ja työvoimakoulutuksia voidaan järjestää joustavasti eri puolilla maakuntaa.

Yhteistyö ratkaisee ja aloitteellisuus palkitsee

Riverialle erityisesti työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö, sen tukeminen ja siihen liittyvä ohjaus on tärkeää. Ilman toimivaa ja tuloksellista yhteistyötä emme kykene suoriutumaan laadukkaasti perustehtävästämme, tulevaisuuden osaajien valmentamisesta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Parhaillaan olemme pilotoimassa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kauppakamarin (Työnantajat koulutuksen tukena -hanke) kanssa työelämän tiimiauditointeja, jossa auditoinnin tiimeille toteuttavat alan pohjoiskarjalaiset yritykset.

Koulutuspalveluja kilpailuilla markkinoilla tarjoavaan Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:hyn rekrytoidaan parhaillaan päätoimista toimitusjohtajaa. Yhtiön omistaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Riveriassa pyritään hankkeistetun kehittämisen keinoin edistämään osaavan työvoiman saatavuutta. Esimerkiksi Vauhtia uralle -hankkeessa kehitetään eri koulutusasteet ylittäviä ketteriä koulutusratkaisuja yrityksille yhteistyössä Itä-Suomen ylipiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. JOT – jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeessa luodaan joustavia polkuja osaamisen kehittämiseen työnhakijoille. Base Camp -hankkeessa kehitetään vaikuttavia yrittäjyyspolkuja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Matkalla yhteistyöstä yhteiseen työhön

Haluamme Riveriana kiittää alueemme toimijoita hyvästä yhteistyöstä. Ilman tätä toimivaa yhteistyötä edellä kerrottu ei olisi mahdollista.

Haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa 2030-luvulla ovat mittavat, mutta haasteethan on tehty voitettaviksi. Riveria on valmis siirtymään yhteistyöstä yhteiseen työhön alueemme elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Jatta HerranenJatta Herranen
pedagoginen johtaja

Arto LaaninenArto Laaninen
projektiasiantuntija

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria