Yhtei­sellä työllä eteen­päin   

Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian ensisi­jai­nen tehtävä on koulut­taa osaavaa työvoi­maa alueemme työ- ja elinkei­noe­lä­män tarpei­siin. Tällä hetkellä järjes­tämme pääosan maakun­nan ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta. Tarjoamme tutkin­toon johta­vaa ja ei-tutkin­toon johta­vaa koulu­tusta kaikilla yhdek­sällä koulu­tusa­lalla. Osana arjen työtä pyrimme varmis­ta­maan, että vastaamme Pohjois-Karja­lan yritys­ten ja työnan­ta­jien osaamis­tar­pei­siin lyhyellä ja keski­pit­källä aikavä­lillä.

Reformi mahdol­lis­taa ja korona pakot­taa

Ammatil­li­sen koulu­tuk­sen refor­min myötä ammatil­li­seen koulu­tuk­seen voi hakeu­tua jousta­vasti kolme eri väylän kautta: yhteis­haussa keväi­sin sekä jatku­vassa haussa ja oppiso­pi­muk­seen ympäri vuoden. Aiemmat osaami­set tunnis­te­taan ja tunnus­te­taan, mikä nopeut­taa erityi­sesti työikäi­sen aikuis­väes­tön opiske­lua. Ammat­tiin valmis­tu­taan ympäri vuoden.

Ammatil­li­sen koulu­tuk­sen työelä­mä­läh­töi­syyttä ja nopeaa reagoin­tia alueemme työvoi­ma­tar­pei­siin paran­taa tutkin­non osien suorit­ta­mis­mah­dol­li­suus kokonais­ten tutkin­to­jen sijaan. Osaami­nen osoite­taan aina näytöillä pääosin työelä­mässä, ja työelä­män ammat­ti­lai­set ovatkin arvioi­massa opiske­li­joi­den osaamista. Laaja-alainen työelä­mässä oppimi­nen joko koulu­tus- tai oppiso­pi­muk­sella edistää opiske­li­joi­den eli tulevien ammat­ti­lais­ten kiinnit­ty­mistä alueemme yrityk­siin jo opiske­lun aikana, mutta myös tutkin­non suorit­ta­mi­sen jälkeen.

Korona­pan­de­mian myötä olemme oppineet hyödyn­tä­mään aiempaa parem­min taito­jen oppimista palve­le­vaa digitaa­lista opetus­tek­no­lo­giaa, mukaan lukien etäope­tus ja ‑ohjaus sekä verkko-opiskelu.

Koulu­tus- ja osaamis­tar­peita kartoi­te­taan

Riveriassa koulu­tus­tar­jon­taa tarkas­tel­laan vuosit­tain. Pohjois-Karja­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ‑selvi­tyk­sen tulok­set ovatkin kiinteä osa nyt tammi­kuussa 2021 käynnis­ty­nyttä vuoden 2022 tarjon­nan valmis­te­lua. Yhtei­sen tilan­ne­ku­van varmis­ta­mi­seksi proses­sissa ovat mukana alueen yrityk­set ja työnan­ta­jat, kuntien elinvoi­ma­joh­ta­jat ja kehitys­yh­tiöt sekä TE-hallinto, Pohjois-Karja­lan yrittä­jät, Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­mari ja Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto. Alueen yritys­ten ja työnan­ta­jien kuule­mi­seksi olemme perus­ta­neet Riveri­aan kahdek­san osaami­sa­la­koh­taista työelä­mä­foo­ru­mia.

Pohjois-Karja­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ‑selvi­tyk­sen mukaan sosiaali- ja tervey­sa­lalla tulee olemaan työvoi­ma­pula kaikissa alueemme kunnissa, kun työvoi­man kehitys ei vastaa ennakoi­tua työvoi­man tarvetta. Alalle tarvi­taan lisää osaajia ja myös alalle koulut­tau­tu­mi­sen polkuja tulee uudis­taa. Tällä hetkellä alan vetovoima on heiken­ty­nyt merkit­tä­västi niin Pohjois-Karja­lassa kuin muual­la­kin Suomessa.

Ilman uuden­laista rekry­toin­tiyh­teis­työtä alan työnan­ta­jien ja yritys­ten kanssa emme tule pärjää­mään. Riveriassa olemme­kin saaneet erillis­ra­hoi­tusta mm. sosiaali- ja tervey­sa­lan vetovoi­man paran­ta­mi­seksi ja koulu­tus­ten lisää­mi­seksi. Myös joilla­kin teknii­kan aloilla, kuten kone- ja tuotan­to­tek­nii­kassa, tarvit­tai­siin uuden­lai­sia avauk­sia alan osaavan työvoi­man turvaa­mi­seksi, mukaan lukien kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan englan­nin­kie­li­nen koulu­tus. Oppiso­pi­mus­ten laajempi hyödyn­tä­mi­nen on yksi tehokas keino vastata työelä­män tarpei­siin ja koulut­taa alalta toiselle siirty­viä, mutta sitä on liian vähän hyödyn­netty meillä Pohjois-Karja­lassa.

Kun tarkas­tel­laan osaamis­vaa­ti­muk­sia, tilan­ne­ku­va­sel­vi­tyk­sen mukaan eniten osaami­sen kehit­tä­mi­sen tarvetta yrityk­sissä on johta­mi­sessa, projek­tio­saa­mi­sessa, asiakas­pal­ve­luo­saa­mi­sessa ja asiakas­han­kin­nassa sekä virtu­aali- ja etäpal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sessä. Riveriassa tarkem­paa tietoa alueemme yritys­ten osaamis- ja koulu­tus­tar­peista saadaan työelä­mässä oppimi­sen aikai­sen yhteis­työn sekä koko henki­lös­tön työelä­mään jalkau­tu­mis­ten tulok­sina. Vuoden 2021 aikana kehitämme edelleen työelä­mässä oppimi­sen proses­sia. Riverian yritys­asia­mie­het ovat käynnis­tä­neet osaamis­tar­ve­kar­toi­tuk­set maakun­nan työpai­koilla ja yrityk­sissä. Kumppa­nuus­so­pi­muk­sia solmi­taan aktii­vi­sesti pohjois­kar­ja­lais­ten yritys­ten ja työnan­ta­jien kanssa. Rekrytointi‑, oppiso­pi­mus- ja työvoi­ma­kou­lu­tuk­sia voidaan järjes­tää jousta­vasti eri puolilla maakun­taa.

Yhteis­työ ratkai­see ja aloit­teel­li­suus palkit­see

Riverialle erityi­sesti työ- ja elinkei­noe­lä­mäyh­teis­työ, sen tukemi­nen ja siihen liittyvä ohjaus on tärkeää. Ilman toimi­vaa ja tulok­sel­lista yhteis­työtä emme kykene suoriu­tu­maan laaduk­kaasti perus­teh­tä­väs­tämme, tulevai­suu­den osaajien valmen­ta­mi­sesta yhteis­työssä kumppa­nei­demme kanssa. Parhail­laan olemme pilotoi­massa yhteis­työssä Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­ma­rin (Työnan­ta­jat koulu­tuk­sen tukena ‑hanke) kanssa työelä­män tiimi­au­di­toin­teja, jossa auditoin­nin tiimeille toteut­ta­vat alan pohjois­kar­ja­lai­set yrityk­set.

Koulu­tus­pal­ve­luja kilpai­luilla markki­noilla tarjoa­vaan Pohjois-Karja­lan koulu­tus­pal­velu Oy:hyn rekry­toi­daan parhail­laan päätoi­mista toimi­tus­joh­ta­jaa. Yhtiön omistaa Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria.

Riveriassa pyritään hankkeis­te­tun kehit­tä­mi­sen keinoin edistä­mään osaavan työvoi­man saata­vuutta. Esimer­kiksi Vauhtia uralle ‑hankkeessa kehite­tään eri koulu­tusas­teet ylittä­viä kette­riä koulu­tus­rat­kai­suja yrityk­sille yhteis­työssä Itä-Suomen ylipis­ton ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. JOT — jatku­van oppimi­sen työpo­lut ‑hankkeessa luodaan jousta­via polkuja osaami­sen kehit­tä­mi­seen työnha­ki­joille. Base Camp ‑hankkeessa kehite­tään vaikut­ta­via yrittä­jyys­pol­kuja yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille opiske­li­joille.

Matkalla yhteis­työstä yhtei­seen työhön

Haluamme Riveriana kiittää alueemme toimi­joita hyvästä yhteis­työstä. Ilman tätä toimi­vaa yhteis­työtä edellä kerrottu ei olisi mahdol­lista.

Haasteet osaavan työvoi­man saata­vuu­dessa 2030-luvulla ovat mitta­vat, mutta haasteet­han on tehty voitet­ta­viksi. Riveria on valmis siirty­mään yhteis­työstä yhtei­seen työhön alueemme elinvoi­mai­suu­den varmis­ta­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi.

Jatta Herranen

Jatta Herra­nen
pedago­gi­nen johtaja

Arto Laaninen

Arto Laani­nen
projek­ti­asian­tun­tija

Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria