Yritys­teema 

Samimat­koilla kädet täynnä työtä

”Kaikki kuljet­ta­jat ovat täystyöl­lis­tet­tyjä, uusia ei ehdi rekry­toida ja koulut­taa niin nopeasti, kuin olisi tarvetta. ” Sami Kaikko­sen tulevai­suu­den suunni­tel­missa on saada yrityk­sen kasvu hallin­taan ja uusia liike­toi­min­taop­peja käytän­töön yhdessä henki­lö­kun­nan kanssa.

Samimat­ko­jen yrittä­jältä Sami Kaikko­selta Juuasta onnis­tuin saamaan salama­haas­tat­te­lun puheli­mitse elokuussa. Vuonna 2020 yrityk­sen työti­lanne notkahti koronan vuoksi, mutta nyt yrityk­sellä on pikem­min­kin työvoi­ma­pu­laa.

-Meillä on haasteita saada osaavaa työvoi­maa riittä­västi, tai ainakaan nopeasti. Helposti menee puoli vuotta, jos kuljet­taja pitää ensin koulut­taa.

-Ratkai­se­vasti tilan­tee­seen vaikut­taa ammat­ti­pä­te­vyy­suu­dis­tus, joka tuli jokunen vuosi sitten. Ellei pohjalla ole linja-auton ajo-oikeutta, se vaatii minimi­sään 140 tunnin koulu­tuk­sen. Pätevyyttä täyden­ne­tään viiden vuoden välein jatko­kou­lu­tuk­sella. Traffica järjes­tää viisi­päi­väi­siä ammat­ti­pä­te­vyy­den täyden­nys­kou­lu­tuk­sia Joensuussa. Heidän kauttaan olemme järjes­tä­neet kaksi tällaista lyhyt­kou­lu­tusta. Muuta­mia kuljet­ta­jia olemme saaneet Riverian työhar­joit­te­lun kautta.

-On niitä, jotka mielel­lään tekisi­vät lisätöitä harras­tuk­se­naan, mutta koulu­tus­kus­tan­nus ei kannata, jos tekee vain muuta­man keikan vuodessa. Työllis­ty­mi­sen pitäisi olla varmaa.

Yrityk­sen seson­kiai­kaa on koulu­jen lukukausi. Kuljet­ta­jat ovat arkipäi­vät kiinni koulua­joissa, joten viikon­lop­pu­jen tilaus­mat­koi­hin olisi tarvetta varahen­ki­löille.

-Kotimaassa teemme pääasiassa lyhyitä retkiä lähia­lueille, ja nyt elokuussa esimer­kiksi Ahvenan­maalle ja syyskuun alussa Ylläk­selle. Teatteri- ja muut tilaus­mat­kat painot­tu­vat kesään ja muulloin viikon­lo­puille. Tarjoamme kulje­tuk­sia esimer­kiksi urhei­luseu­roille ja eläke­läis­ryh­mille. Lisäksi ovat valmis­mat­kat sekä kotimaan että lähimai­den kohtei­siin. Valmis­mat­koissa pyrimme tarjoa­maan reissuja kotikul­milta useim­milta Itä-Suomen paikka­kun­nilta sekä pitämään hinnat kohtuul­li­sina ja ohjel­mat mielen­kiin­toi­sina.

Yrityk­sellä on autoja liiken­teessä kuudella paikka­kun­nalla.

-Juuasta kaksi kuljet­ta­jaa kulkee Nurmek­sessa, muuten pääosin kaikki toimi­vat oman asuin­kun­tansa alueella. He hoita­vat koulu­kyy­dit, koulu­jen lomien aikana muuta ja viikon­lop­pui­sin mahdol­li­suuk­sien mukaan tilaus­ajoja.

-Yksi auto on mukana Itä-Suomen taksi­vä­li­tyk­sessä Enon ja Joensuun alueella ja palve­lee myös Kelan ja Matko­je­nyh­dis­te­ly­kes­kuk­sen (MYK) kyydeissä. Lisäksi kaksi autoa hoitaa näitä kulje­tuk­sia Tuupo­vaa­rassa sekä Juuassa ja Lieksassa.

Samimat­ko­jen palkka­lis­toilla on Kaikko­sen lisäksi 16 henkeä, joista kaksi toimis­tolla ja loput kuljet­ta­jia. Toimis­to­työn­te­ki­jöistä toinen on osa-aikai­nen, kaikki muut kokoai­kai­sia. Lisäksi on jonkin verran satun­nai­sia keikkoja tekeviä kuljet­ta­jia, joita tarvit­tai­siin lisää.

Pelisil­mää ja oma-aloit­tei­suutta

Uusia työnte­ki­jöitä on löyty­nyt kysele­mällä omalta henki­lö­kun­nalta. Rekry­toin­teja on helpot­ta­nut, kun etukä­teen on saanut tausta­tie­toa ja osviit­taa henki­lön sopivuu­desta matka­pal­ve­lu­teh­tä­vään.

-Viime syksynä palkka­sin kuusi uutta kuljet­ta­jaa, ilman että tarvitsi tehdä yhtään työpaik­kail­moi­tusta.

-Tehtä­vis­sämme auttaa sosiaa­li­suus ja pelisilmä erilais­ten ihmis­ten kanssa toimit­taessa. Vaadi­taan oma-aloit­teista ja vastuul­lista työsken­te­lyä, kun kuljet­ta­jat toimi­vat itsenäi­sesti eri paikka­kun­nilla ja reissuilla, toki toimis­tosta annamme tausta­tu­kea. Tärkeää on myös motivaa­tio ja palve­lu­hen­ki­syys.

Korona-ajan kehit­tä­mis­tuen avulla Samimat­kat rakensi verkko­kau­pan, uudisti verkko­si­vunsa. Samalla yritys tuotteisti ohjel­mal­li­sem­pia matkoja eri kohde­ryh­mille ja alueille.

-Firman pelas­ta­mi­seen tuesta ei ollut apua. Aikamoi­set haasteet oli selvitä juokse­vista kuluista ja saada laskut makset­tua. Autot olivat viisi kuukautta seison­ta­va­kuu­tuk­sella ja kuskit pakko­lo­malla takseja lukuun ottamatta. Kotisivu-uudis­tuk­sesta saadaan kuiten­kin hyötyä, kunhan matkailu elpyy.

Pakko päästä tien päälle

Autot ja matkailu ovat aina olleet Sami Kaikko­sen sydäntä lähellä. Hetken aikaa tehdas­työtä kokeil­tu­aan hän lähti Joensuu­hun taksin­kul­jet­ta­ja­kurs­sille, ajoi taksia Juuassa ensin renkinä, sitten 10 vuotta yksiny­rit­tä­jänä, kunnes hankki pikku­bus­sin ja laajensi toimin­taa vähitel­len.

-Se lähti siitä, että piti saada työpaikka itselle.

Ajatuk­sia liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen Sami Kaikko­nen on saanut Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­ma­rin koulu­tuk­sesta.

-Koulu­tus avasi uusia ajatuk­sia ja on toimi­nut itsel­leni motivaat­to­rina. Siinä näki ulkopuo­li­sen silmin, miltä oma toiminta näyttää. Yrityk­sen arvo on laitettu paperille, vertailtu muihin yrityk­siin, suunni­tel­mia tehty, käyty läpi työnte­ki­jöi­den ohjeis­tuk­set, viritelty eri paikka­kun­tien toimin­taa. Henki­lös­tön netti­pa­la­ve­reja käynnis­te­tään, kunhan kasvu saadaan hallin­taan ja päästään siihen pistee­seen, että liike­toi­minta pyörii sujuvasti.

-Kuulumme myös Suomen yrittä­jiin, jonka kautta olen käynyt muuta­mia koulu­tuk­sia ja käyttä­nyt asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

Samimat­ko­jen yhteis­työ­kump­pa­nuuk­sia:
  • Hotel­lit
  • Laivayh­tiöt, myös tilaus- ja valmis­mat­koissa
  • Ohjel­man­jär­jes­tä­jät
  • Korjaa­moita, huolta­moita
  • Alihan­kin­taa linja-autoyh­tiöille
  • Toisten yrittä­jien tuuraus­apu puolin ja toisin