TE-palvelut 

TE-toimisto yhdistää työpaikat ja tekijät   

Pohjois-Karjalan TE-toimistolla on laaja asiakaskunta. Henkilöasiakkaita eri palveluissa on yhteensä noin 24 000. Heistä työttömiä tai lomautettuja on lähes puolet, noin 11 000, ja palveluissa, koulutuksessa tai työllistettynä on joka viides eli noin 4 500. Lisäksi poikkeuksellisen koronavuoden seurauksena TE-palveluiden piiriin on tullut uutena asiakasryhmänä yksinyrittäjät. Tavoitteena on jokaisen asiakkaan yksilöllinen palveleminen, joka johtaa tekijöiden ja avoimien työpaikkojen tehokkaaseen kohtaamiseen. 

Pohjois-Karjalan TE-palveluiden kehittämiseen vaikuttaa maaliskuun alussa käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu, johon kuuluvat Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Toinen hyvä vauhdittaja on TE-palveluiden pohjoismainen työvoimamalli, jossa keskeistä on asiakaspalvelun vahvistaminen säännöllisillä tapaamisilla asiakkaan kanssa. 

Rakenteiden ja toiminnan uudelleen suunnittelua vaativat myös teknologian kehitys sekä työmarkkinoiden, osaamisen ja elinkeinorakenteen muutokset. Tässä muuttuvassa ja osin epäselvässäkin tilanteessa tarvitaan tueksi selkeää TE-palvelustrategiaa, jonka avulla asiantuntijamme voivat palvella asiakkaita yhä tehokkaammin, asiantuntevammin ja luotettavammin. 

Pohjois-Karjalan TE-palveluiden strategiassa asiakaslähtöisyyden kivijalkana on seudullisuus. Seudullinen aluejako perustuu kolmeen seutukuntaan: Pielisen-Karjalan alueen kunnat (Lieksa, Nurmes, Juuka), Keski-Karjalan alueen kunnat (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) sekä Joensuun alue, Heinävesi ja Ilomantsi. Seudullisessa mallissa asiakkaan vastaanottava taho tuntee parhaiten oman alueen työmarkkinat, mutta samalla tukena on myös koko maakunnan asiantuntijaverkosto. 

Yksilölliset alkupalvelut tehostavat työllistymistä 

Yksilöllinen asiakaspalvelu on tulevan TE-palvelustrategian keskeinen painopiste. Palveluissa tulee korostumaan alkupalveluiden osuus. Pohjois-Karjalan TE-toimiston uudistettu alkupalvelu aloittaa toimintansa helmikuussa 2021. 

Alkupalvelu on työnhakijan ensimmäinen kohtaamispaikka, kun hän tulee työvoimapalveluiden piiriin. Alkupalveluissa asiakas saa yksilöllisen palvelun, joka pohjautuu monipuoliseen palvelutarpeen arviointiin. Asiakashaastattelun ja arvion jälkeen hänet ohjataan niihin palveluihin, jotka parhaiten tukevat häntä työllistymisessä. Keskiössä on yksilöllinen tuki ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi ja uralla eteenpäin saattamiseksi esimerkiksi koulutuksen kautta. Tarvittaessa virkailijan ja asiakkaan tukena on moniammatillinen tiimi, joka muodostuu niin psykologin kuin työkykykoordinaattorin palveluista. Asiakas nähdään aktiivisena toimijana, ja häntä palvellaan hänen tilanteeseensa parhaiten sopivilla tavoilla neuvoen ja ohjaten. 

TE-toimiston palveluita käyttävät kaikenlaiset ihmiset ikään tai koulutustasoon katsomatta. Laajimmin edustettuina ovat kuitenkin yhä perinteiset ammattialat, kuten rakentaminen, teollisuus sekä palvelu- ja myyntialat. Enemmistö asiakkaista on suorittanut keskiasteen ammatillisen tutkinnon, joten palveluja tarvitaan näissä asiakasryhmissä jatkossakin, mutta tulevaisuudessa myös korkeasti koulutettujen ja ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien asiakkaiden määrä tulee kasvamaan. Keskustelu TE-toimiston laatiman ammattibarometrin tuloksista on yksi hyvä keino avata eri alojen kouluttautumisnäkymiä ja kehityssuuntia. 

Työnantaja- ja yrityspalvelut ratkovat kohtaannon ongelmia 

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden palvelemisessa TE-toimistolla on tärkeä rooli. Keskeisenä tavoitteena on auttaa työnantajia saamaan työntekijöitä avoinna oleviin työpaikkoihin eli parantaa kohtaantoa.  

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut ovat yhteydessä alueen yrityksiin säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantaja voi myös koska tahansa kutsua yrityspalveluiden asiantuntijan vierailulle yritykseen. Tavoitteena on kartoittaa työnantajien palvelutarpeet ja ratkaista ne TE-toimiston omalla osaavan työvoiman saatavuuteen tähtäävällä palveluvalikoimalla sekä tarvittaessa verkostokumppaneiden palveluita hyödyntämällä. Yrityskontaktien kautta myös työnhakijat saavat tietoa esimerkiksi siitä, millaista koulutusta ja osaamista työhön pääsemiseksi tarvitaan. 

Avoimen työpaikkailmoittelun lisäksi TE-toimisto voi suoraan hakea tarjolla oleviin työpaikkoihin sopivia ehdokkaita. Mikäli osaavaa työvoimaa ei löydy avoimilta työmarkkinoilta, voidaan hyödyntää rekrykoulutuksia, joiden tavoitteena on kouluttaa osaavia henkilöitä tarjolla oleviin tehtäviin. Kansainvälisten osaajien rekrytoimista varten TE-toimisto tarjoaa EURES-palveluita, joiden asiantuntijoita toimii kaikissa EU- ja ETA-maissa. 

Aloittavalle yrittäjälle TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut tarjoavat neuvontaa yhteistyössä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Neuvonnan lisäksi asiakas voi hakea yrityksen perustamisvaiheessa starttirahaa sekä ilmoittautua maksuttomiin yrittäjyyskoulutuksiin, joita on kattavasti tarjolla sekä aloittaville että pidempään toimineille yrittäjille. Haastavissa tilanteissa tukena ovat TE-toimiston muutosturvapalvelut: esimerkiksi irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. 

Henkilöstön monipuolinen osaaminen toiminnan kulmakivenä 

TE-toimiston asiakkaiden palvelutarpeen kartoittamisessa ja yksilöllisessä tuessa korostuvat vuorovaikutus, keskinäinen luottamus sekä asiantuntijan monipuolinen tietämys työmarkkinoista, palveluista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Henkilöasiakkaat tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi tietoa eri aloista ja ammateista, niiden uramahdollisuuksista ja koulutuspoluista sekä tukea oman osaamisen, kiinnostusten ja edellytysten tunnistamiseen. Erilaisissa työelämän siirtymä- ja murrosvaiheissa tarvitaan ohjauspalveluita suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin tueksi. 

Henkilöstömme osaamisen varmistaminen ja sen ylläpitäminen on keskeistä, kun TE-toimiston toimintaa kehitetään yhä yksilöllisempään ja tuloksellisempaan suuntaan. Se on yksi tärkeimmistä lähtökohdista, kun TE-toimistot ryhtyvät rakentamaan uudenlaista TE-palvelua asiakkailleen.

Katriina PäivinenKatriina Päivinen
palvelujohtaja

Henri Kokko 
palvelujohtaja

Pohjois-Karjalan TE-toimisto 

TE-toimiston uusi palvelustrategia pähkinänkuoressa

  • Luodaan yhtenäinen alkupalveluprosessi, jossa vahvistetaan työnhaun alkua ja nopeutetaan sen käynnistämistä. 
  • Lisätään yksilöllistä palvelua ja laaja-alaista palvelutarvearviointia. Kehitetään palvelun laatua ja sisältöjä asiakaslähtöisesti. 
  • Kehitetään palvelukanavia niin, että työnhakija voidaan kohdata kasvotusten myös etäyhteyksillä. 
  • Kehitetään osaamisen tunnistamisen digitaalisia ratkaisuja ja jalkautetaan ne osaksi asiakastyötä. 
  • Yhdistetään työnantajapalvelut ja henkilöasiakkaan työnvälityspalvelut uusiksi rekrytointipalveluiksi. 
  • Lisätään aktiivista yhteydenpitoa työnantajiin. Lisätään merkittävästi työpaikkaesittelyjen määriä.  
  • Tehdään kohdennettuja työtarjouksia ja parannetaan niillä työnvälityksen laatua ja vaikuttavuutta. Työnvälitys otetaan järjestelmällisesti osaksi työnhakijoiden palveluprosesseja.  
  • Kehitetään palvelukokonaisuuksia, joissa yhdistetään asiakkaan ja yrityksen tarpeiden mukaisia palveluja. 
  • Edistetään työpaikkojen ja osaavan työvoiman kohtaamista uusimman tekoälyn avulla.