TE-toimisto yhdis­tää työpai­kat ja tekijät   

Pohjois-Karja­lan TE-toimis­tolla on laaja asiakas­kunta. Henki­lö­asiak­kaita eri palve­luissa on yhteensä noin 24 000. Heistä työttö­miä tai lomau­tet­tuja on lähes puolet, noin 11 000, ja palve­luissa, koulu­tuk­sessa tai työllis­tet­tynä on joka viides eli noin 4 500. Lisäksi poikkeuk­sel­li­sen korona­vuo­den seurauk­sena TE-palve­lui­den piiriin on tullut uutena asiakas­ryh­mänä yksiny­rit­tä­jät. Tavoit­teena on jokai­sen asiak­kaan yksilöl­li­nen palve­le­mi­nen, joka johtaa tekijöi­den ja avoimien työpaik­ko­jen tehok­kaa­seen kohtaa­mi­seen. 

Pohjois-Karja­lan TE-palve­lui­den kehit­tä­mi­seen vaikut­taa maalis­kuun alussa käynnis­tyvä työlli­syy­den kunta­ko­keilu, johon kuulu­vat Joensuun ja Outokum­mun kaupun­git sekä Kontio­lah­den, Liperin ja Polvi­jär­ven kunnat. Toinen hyvä vauhdit­taja on TE-palve­lui­den pohjois­mai­nen työvoi­ma­malli, jossa keskeistä on asiakas­pal­ve­lun vahvis­ta­mi­nen säännöl­li­sillä tapaa­mi­silla asiak­kaan kanssa. 

Raken­tei­den ja toimin­nan uudel­leen suunnit­te­lua vaati­vat myös tekno­lo­gian kehitys sekä työmark­ki­noi­den, osaami­sen ja elinkei­no­ra­ken­teen muutok­set. Tässä muuttu­vassa ja osin epäsel­väs­sä­kin tilan­teessa tarvi­taan tueksi selkeää TE-palve­lustra­te­giaa, jonka avulla asian­tun­ti­jamme voivat palvella asiak­kaita yhä tehok­kaam­min, asian­tun­te­vam­min ja luotet­ta­vam­min. 

Pohjois-Karja­lan TE-palve­lui­den strate­giassa asiakas­läh­töi­syy­den kivijal­kana on seudul­li­suus. Seudul­li­nen aluejako perus­tuu kolmeen seutu­kun­taan: Pieli­sen-Karja­lan alueen kunnat (Lieksa, Nurmes, Juuka), Keski-Karja­lan alueen kunnat (Kitee, Tohma­järvi, Rääkkylä) sekä Joensuun alue, Heinä­vesi ja Ilomantsi. Seudul­li­sessa mallissa asiak­kaan vastaa­not­tava taho tuntee parhai­ten oman alueen työmark­ki­nat, mutta samalla tukena on myös koko maakun­nan asian­tun­ti­ja­ver­kosto. 

Yksilöl­li­set alkupal­ve­lut tehos­ta­vat työllis­ty­mistä 

Yksilöl­li­nen asiakas­pal­velu on tulevan TE-palve­lustra­te­gian keskei­nen painopiste. Palve­luissa tulee koros­tu­maan alkupal­ve­lui­den osuus. Pohjois-Karja­lan TE-toimis­ton uudis­tettu alkupal­velu aloit­taa toimin­tansa helmi­kuussa 2021. 

Alkupal­velu on työnha­ki­jan ensim­mäi­nen kohtaa­mis­paikka, kun hän tulee työvoi­ma­pal­ve­lui­den piiriin. Alkupal­ve­luissa asiakas saa yksilöl­li­sen palve­lun, joka pohjau­tuu monipuo­li­seen palve­lu­tar­peen arvioin­tiin. Asiakas­haas­tat­te­lun ja arvion jälkeen hänet ohjataan niihin palve­lui­hin, jotka parhai­ten tukevat häntä työllis­ty­mi­sessä. Keskiössä on yksilöl­li­nen tuki ammatil­li­sen osaami­sen vahvis­ta­mi­seksi ja uralla eteen­päin saatta­mi­seksi esimer­kiksi koulu­tuk­sen kautta. Tarvit­taessa virkai­li­jan ja asiak­kaan tukena on moniam­ma­til­li­nen tiimi, joka muodos­tuu niin psyko­lo­gin kuin työky­ky­koor­di­naat­to­rin palve­luista. Asiakas nähdään aktii­vi­sena toimi­jana, ja häntä palvel­laan hänen tilan­tee­seensa parhai­ten sopivilla tavoilla neuvoen ja ohjaten. 

TE-toimis­ton palve­luita käyttä­vät kaiken­lai­set ihmiset ikään tai koulu­tus­ta­soon katso­matta. Laajim­min edustet­tuina ovat kuiten­kin yhä perin­tei­set ammat­tia­lat, kuten raken­ta­mi­nen, teolli­suus sekä palvelu- ja myyntia­lat. Enemmistö asiak­kaista on suorit­ta­nut keskias­teen ammatil­li­sen tutkin­non, joten palve­luja tarvi­taan näissä asiakas­ryh­missä jatkos­sa­kin, mutta tulevai­suu­dessa myös korkeasti koulu­tet­tu­jen ja ilman perus­kou­lun jälkeistä tutkin­toa olevien asiak­kai­den määrä tulee kasva­maan. Keskus­telu TE-toimis­ton laati­man ammat­ti­ba­ro­met­rin tulok­sista on yksi hyvä keino avata eri alojen koulut­tau­tu­mis­nä­ky­miä ja kehitys­suun­tia. 

Työnan­taja- ja yritys­pal­ve­lut ratko­vat kohtaan­non ongel­mia 

Yritys- ja yhtei­sö­asiak­kai­den palve­le­mi­sessa TE-toimis­tolla on tärkeä rooli. Keskei­senä tavoit­teena on auttaa työnan­ta­jia saamaan työnte­ki­jöitä avoinna oleviin työpaik­koi­hin eli paran­taa kohtaan­toa.  

TE-toimis­ton työnan­taja- ja yritys­pal­ve­lut ovat yhtey­dessä alueen yrityk­siin säännöl­li­sesti ja suunni­tel­mal­li­sesti. Työnan­taja voi myös koska tahansa kutsua yritys­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­jan vierai­lulle yrityk­seen. Tavoit­teena on kartoit­taa työnan­ta­jien palve­lu­tar­peet ja ratkaista ne TE-toimis­ton omalla osaavan työvoi­man saata­vuu­teen tähtää­vällä palve­lu­va­li­koi­malla sekä tarvit­taessa verkos­to­kump­pa­nei­den palve­luita hyödyn­tä­mällä. Yritys­kon­tak­tien kautta myös työnha­ki­jat saavat tietoa esimer­kiksi siitä, millaista koulu­tusta ja osaamista työhön pääse­mi­seksi tarvi­taan. 

Avoimen työpaik­kail­moit­te­lun lisäksi TE-toimisto voi suoraan hakea tarjolla oleviin työpaik­koi­hin sopivia ehdok­kaita. Mikäli osaavaa työvoi­maa ei löydy avoimilta työmark­ki­noilta, voidaan hyödyn­tää rekry­kou­lu­tuk­sia, joiden tavoit­teena on koulut­taa osaavia henki­löitä tarjolla oleviin tehtä­viin. Kansain­vä­lis­ten osaajien rekry­toi­mista varten TE-toimisto tarjoaa EURES-palve­luita, joiden asian­tun­ti­joita toimii kaikissa EU- ja ETA-maissa. 

Aloit­ta­valle yrittä­jälle TE-toimis­ton työnan­taja- ja yritys­pal­ve­lut tarjoa­vat neuvon­taa yhteis­työssä alueel­lis­ten kehit­tä­mis­yh­tiöi­den kanssa. Neuvon­nan lisäksi asiakas voi hakea yrityk­sen perus­ta­mis­vai­heessa start­ti­ra­haa sekä ilmoit­tau­tua maksut­to­miin yrittä­jyys­kou­lu­tuk­siin, joita on katta­vasti tarjolla sekä aloit­ta­ville että pidem­pään toimi­neille yrittä­jille. Haasta­vissa tilan­teissa tukena ovat TE-toimis­ton muutos­tur­va­pal­ve­lut: esimer­kiksi irtisa­no­mis­ti­lan­teissa muutos­tur­van tavoit­teena on nopeut­taa ja helpot­taa irtisa­no­tun pääsyä uuteen työhön. 

Henki­lös­tön monipuo­li­nen osaami­nen toimin­nan kulma­ki­venä 

TE-toimis­ton asiak­kai­den palve­lu­tar­peen kartoit­ta­mi­sessa ja yksilöl­li­sessä tuessa koros­tu­vat vuoro­vai­ku­tus, keski­näi­nen luotta­mus sekä asian­tun­ti­jan monipuo­li­nen tietä­mys työmark­ki­noista, palve­luista ja eri koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sista. Henki­lö­asiak­kaat tarvit­se­vat päätök­sen­te­konsa tueksi tietoa eri aloista ja ammateista, niiden uramah­dol­li­suuk­sista ja koulu­tus­po­luista sekä tukea oman osaami­sen, kiinnos­tus­ten ja edelly­tys­ten tunnis­ta­mi­seen. Erilai­sissa työelä­män siirtymä- ja murros­vai­heissa tarvi­taan ohjaus­pal­ve­luita suunnit­telu- ja päätök­sen­te­ko­pro­ses­sin tueksi. 

Henki­lös­tömme osaami­sen varmis­ta­mi­nen ja sen ylläpi­tä­mi­nen on keskeistä, kun TE-toimis­ton toimin­taa kehite­tään yhä yksilöl­li­sem­pään ja tulok­sel­li­sem­paan suuntaan. Se on yksi tärkeim­mistä lähtö­koh­dista, kun TE-toimis­tot ryhty­vät raken­ta­maan uuden­laista TE-palve­lua asiak­kail­leen.

Katriina Päivinen

Katriina Päivi­nen
palve­lu­joh­taja

Henri Kokko 
palve­lu­joh­taja

Pohjois-Karja­lan TE-toimisto 

TE-toimis­ton uusi palve­lustra­te­gia pähki­nän­kuo­ressa

  • Luodaan yhtenäi­nen alkupal­ve­lu­pro­sessi, jossa vahvis­te­taan työnhaun alkua ja nopeu­te­taan sen käynnis­tä­mistä. 
  • Lisätään yksilöl­listä palve­lua ja laaja-alaista palve­lu­tar­vear­vioin­tia. Kehite­tään palve­lun laatua ja sisäl­töjä asiakas­läh­töi­sesti. 
  • Kehite­tään palve­lu­ka­na­via niin, että työnha­kija voidaan kohdata kasvo­tus­ten myös etäyh­teyk­sillä. 
  • Kehite­tään osaami­sen tunnis­ta­mi­sen digitaa­li­sia ratkai­suja ja jalkau­te­taan ne osaksi asiakas­työtä. 
  • Yhdis­te­tään työnan­ta­ja­pal­ve­lut ja henki­lö­asiak­kaan työnvä­li­tys­pal­ve­lut uusiksi rekry­toin­ti­pal­ve­luiksi. 
  • Lisätään aktii­vista yhtey­den­pi­toa työnan­ta­jiin. Lisätään merkit­tä­västi työpaik­kae­sit­te­ly­jen määriä.  
  • Tehdään kohden­net­tuja työtar­jouk­sia ja paran­ne­taan niillä työnvä­li­tyk­sen laatua ja vaikut­ta­vuutta. Työnvä­li­tys otetaan järjes­tel­mäl­li­sesti osaksi työnha­ki­joi­den palve­lu­pro­ses­seja.  
  • Kehite­tään palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joissa yhdis­te­tään asiak­kaan ja yrityk­sen tarpei­den mukai­sia palve­luja. 
  • Ediste­tään työpaik­ko­jen ja osaavan työvoi­man kohtaa­mista uusim­man tekoä­lyn avulla.