Pohjois-Karja­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva    

Alkuvuonna 2021 talous on toipu­nut koronan tuomasta taantu­masta jopa odotet­tua nopeam­min, mikä näkyy Pohjois-Karja­lassa ennätyk­sel­li­senä uusien avoin­ten työpaik­ko­jen määränä. Työttö­mien määrä laskee viiveellä. Suurin vähen­nys aiheu­tui lomau­tet­tu­jen paluusta töihin alkuvuonna. Täysin työmark­ki­nat eivät ole toipu­neet: pitkä­ai­kais­työt­tö­myys kasvoi alkuvuonna huoles­tut­ta­vaa vauhtia.

Avoimia työpaik­koja ilmoi­tet­tiin TE-toimis­toon 2021 alkuvuonna enemmän kuin koskaan uusimuo­toi­sen tilas­toin­nin aikana eli sitten vuoden 2006. Tammi-kesäkuun aikana avoimeksi tuli 10 188 uutta työpaik­kaa, mikä on yli 2000 enemmän kuin edellis­vuo­den vastaa­vana aikana.

Selvästi eniten lisään­tyi­vät sosiaali- ja tervey­sa­lan työpai­kat, kärjessä lähihoi­ta­jat (n. 1000 avointa paikkaa) ja sairaan­hoi­ta­jat (n. 500 avointa paikkaa).

Teolli­suu­dessa pyörät pyöri­vät: proses­si­työn­te­ki­jöitä ja kokoon­pa­ni­joita tarvi­taan viime vuotta enemmän muovi‑, puu- ja metal­li­teol­li­suu­dessa.

Ravin­tola-alalla koronasta toipu­mi­nen näkyy ravin­to­la­työn­te­ki­jöi­den ja tarjoi­li­joi­den kysyn­tänä.

Raken­ta­mi­nen jatkuu maakun­nas­samme vilkkaana. Alan tehtä­viin on paikkoja avoinna viime alkuvuotta enemmän.

Myyntie­dus­ta­jia ja myyjiä kysel­lään yhä paljon, vaikka on tultu selvästi alas viime vuoden luvuista.

Eniten ovat vähen­ty­neet maata­lou­den ja puutarha-alan avoimeksi ilmoi­te­tut työpai­kat. Koronan helpot­tu­mi­sen myötä kausi­työn­te­ki­jöistä ei ole enää saman­lai­nen puute kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuun 2021 työttö­myys väheni verrat­tuna 2020 alkuvuo­teen seuraa­vasti:

  • Työttö­miä työnha­ki­joita n. 10 700, mikä on n. 1500 eli 12 % vähem­män kuin alkuvuo­desta 2020
  • Lomau­tet­tuja palasi töihin n. 1300
  • Seutu­kun­nit­tain työttö­mien määrä väheni Joensuun seudulla 13 %, Pieli­sen Karja­lassa 11 % ja Keski-Karja­lassa 7,5 %
  • Alle 25-vuotiai­den työttö­mien määrä väheni 20 %, 25–54-vuotiaiden 16 % ja yli 55-vuotiai­den työttö­mien määrä 0,4 %

Pitkä­ai­kais­työt­tö­myys edelleen nousu­kii­dossa

Yli vuoden työttö­mänä olleita oli n. 3 800, mikä on 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkä­ai­kais­työt­tö­myys kasvoi jokai­sessa ikäryh­mässä, alle 50-vuotiaissa suhteel­li­sesti enemmän kuin sitä vanhem­missa ikäluo­kissa.

Alkuvuonna talous on toipu­nut nopeasti ja osoit­ta­nut jopa kuume­ne­mi­sen merkkejä. Nyt olemme tilan­teessa, jossa on saman­ai­kai­sesti sekä paljon työpaik­koja avoinna että työttö­myys edelleen korkealla tasolla. Koronan aikana piiloon jääneet työmark­ki­noi­den kohtaan­non kysymyk­set nouse­vat taas näkyville. Suurin haaste on pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­den kasvun katkai­se­mi­nen ja kääntä­mi­nen laskuun. Seurat­ta­vaksi jää, miten toipu­mi­nen jatkuu nopean alun jälkeen: jatkuuko talou­den hyvä vire ja kohtaa­vatko työpai­kat ja työnha­ki­jat siten, että työttö­myys­kin lähtee pysyväm­pään laskuun.

Reijo Vesakoivu

Reijo Vesakoivu
strate­gia­pääl­likkö
Pohjois-Karja­lan ELY-keskus

Työlli­syy­den keskei­set muutok­set 2021/1–6
  • Työmark­ki­nat toipu­massa, avoimia työpaik­koja ennätyk­sel­li­set 10 188
  • Työttö­myys vähen­ty­nyt, mm. lomau­tet­tuja palan­nut töihin
  • Pitkä­ai­kais­työt­tö­myys kasvaa edelleen