Työmark­ki­na­kat­saus 2/2021

Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­saus 2/2021

Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­saus avaa työttö­myy­den kuvaa lukujen takana. Kaksi ensim­mäistä eli vuonna 2021 ilmes­ty­neet katsauk­set on laadittu osana maakun­ta­lii­ton Kunta­joh­don tiedolla johta­mi­sen kehit­tä­mi­sen hanketta. Ensim­mäi­sestä työmark­ki­na­kat­sauk­sesta saatu palaute rohkai­see jatka­maan katsauk­sen julkai­se­mista kahdesti vuodessa maakun­nan toimi­joi­den yhteis­työnä edelleen hankkeen päättyessä.

Sivus­tolla on reaaliai­kai­sesti päivit­ty­vää tilas­to­tie­toa työlli­syy­destä, työttö­myy­destä ja väestö­en­nus­teista.

Katsauk­sessa on sekä vakio­si­säl­töä että vaihtu­vaa teema­si­säl­töä. Tämän numeron erityis­teema on yrittä­jyys ja mukana on kuuden pohjois­kar­ja­lai­sen yrityk­sen haastat­te­lut. Seutu­kun­nista tämän­ker­tai­nen katsaus keskit­tyy Pieli­sen Karja­laan. Koulu­tusor­ga­ni­saa­tioista esillä on nyt Itä-Suomen yliopisto.

Yleis­kat­saus:

Alkuvuo­den 2021 työmark­ki­na­ke­hi­tys

Maakun­nan alueke­hi­tyk­sessä on ollut nähtä­vissä odotuk­siin nähden paljon positii­vi­sia kehitys­ku­via…

Työlli­syy­den tilan­ne­kuva:

Työpaik­koja tarjolla ennätys­määrä 

Alkuvuo­den 2021 aikana työmark­ki­nat ovat toipu­neet niin täällä meillä kuin koko Suomessa…

Yritys­teema:

Kaikki töihin

Lähes kaikilla toimia­loilla yrityk­set ja julki­nen sektori ilmoit­ta­vat vaikeuk­sista saada palkat­tua ihmisiä….