Keski-Karja­lalla on paljon tarjot­ta­vaa niin pysyville kuin liikku­ville työnte­ki­jöille     

Keski-Karja­lan kunnat, Kitee, Rääkkylä ja Tohma­järvi, kärsi­vät suurista muutto­tap­pioista erityi­sesti nuorten ikäryh­mässä. Väki ikään­tyy ja eläke­läis­ten osuus kasvaa suhteet­to­man suureksi väestöön nähden. 

Millä tämän kurssin saisi käännet­tyä positii­vi­seksi? Miten saada muutto­tap­pio käänty­mään voitoksi ja nimeno­maan nuorten työikäis­ten kohdalla? Kuinka saada seutu­kun­nan houkut­te­le­vuus näkymään laajem­mal­le­kin? 

Korona­pan­de­mian aiheut­tama poikkeus­aika on tuonut tahat­to­masti mukanaan myös jotain hyvää. Olemme oppineet tekemään etätöitä, sellai­sis­sa­kin tehtä­vissä, joissa aikana ennen koronaa ei olisi edes keskus­teltu etätöi­den mahdol­li­suu­desta. Olemme ottaneet suuren digiloi­kan, jota tulee hyödyn­tää, kun houku­tel­laan seudulle uusia asukkaita. Meillä on hyvät tieto­lii­ken­neyh­tey­det, joten etätyö onnis­tuu melkein missä vaan.  

Keski-Karja­lassa on tilaa ja puhdas luonto heti oven takana. Mahdol­li­suu­det luonto­mat­kai­luun ovat erinomai­set. Asumi­nen on halvem­paa ja väljem­pää ja perus­pal­ve­lut löyty­vät joka kunta­taa­ja­masta. Voit löytää täältä omako­ti­ta­lon järvi­nä­kö­alalla helsin­ki­läi­sen kerros­ta­lo­yk­siön hinnalla. Matka maakun­ta­kes­kuk­seen­kin taittuu alle tunnissa, joten pende­löinti suuntaan sekä toiseen onnis­tuu helposti.  

Seudulla toimii perus­kou­lu­jen lisäksi kaksi lukiota ja yksi ammat­tio­pisto, joten nuorille on tarjolla opinto­mah­dol­li­suu­det toisen asteen tutkin­toon saakka kotoa käsin. Harras­tus­mah­dol­li­suu­det esimer­kiksi liikun­nan tai musii­kin parissa ovat lähes rajat­to­mat. Seudulla toimii Keski-Karja­lan musiik­kio­pisto, aktii­vi­set kansa­lais­opis­tot sekä evanke­li­nen kansan­opisto. Yhdis­tys­toi­min­taa löytyy myös laidasta laitaan. Jos olet kiinnos­tu­nut yritys­toi­min­nasta, Keski-Karja­lan Kehitys­yh­tiö KETI Oy auttaa Keski-Karja­lan yrityk­siä yritys­toi­min­nan kaikissa vaiheissa.  

Keski-Karja­lan kuntien välinen yhteis­työ on mutka­tonta. On helppo tarttua puheli­meen ja soittaa naapu­ri­kun­nan kolle­galle. Yhtei­söl­li­syys ja aito toisista välit­tä­mi­nen näkyy, tänne on helppo muuttaa vaikka kauem­paa­kin. Terve­tu­loa asumaan ja työsken­te­le­mään aitojen ihmis­ten ja puhtaan luonnon Keski-Karja­laan! 

Sari Vesanen

Sari Vesanen
työlli­syys­koor­di­naat­tori
Tohma­jär­ven kunta

Tarja Hakulinen

Tarja Hakuli­nen
työlli­syys­koor­di­naat­tori
Kiteen kaupunki