Työmark­ki­na­kat­saus 1/2021

Tämä on ensim­mäi­nen Pohjois-Karja­lan työmark­ki­na­kat­saus, olkaa hyvä!   

Katsauk­sen ovat toimit­ta­neet TE-toimis­ton, ELY-keskuk­sen, maakun­ta­lii­ton, koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian ja kuntien asian­tun­ti­jat ja sen tarkoi­tus on palvella koko Pohjois-Karja­laa. Työryh­män tavoit­teena on ollut sukel­taa työmark­ki­noi­den ja ihmis­ten tilan­tee­seen kuukausi­ti­las­toja syvem­mällä tasolla. Olemme halun­neet avata työttö­myy­den kuvaa lukujen takana, sillä sieltä löytyy yhtä monta tarinaa kuin on työpaik­koja ja työnha­ki­joi­ta­kin. Työmark­ki­na­kat­saus ilmes­tyy kahdesti vuodessa, helmi­kuussa ja elokuussa. Sivus­tolla on myös reaaliai­kai­sesti päivit­ty­viä tilas­to­tie­toja, joita kannat­taa käydä kurkis­ta­massa katsaus­ten välis­sä­kin. 

Pohjois-Karja­lan työlli­syys­ti­lanne on tällä hetkellä heikko, mutta työmark­ki­noilla on nähtä­vissä myös monia myöntei­siä asioita. Esimer­kiksi työttö­myy­dessä ei tapah­tu­nut niin merkit­tä­vää notkah­dusta kuin monella muulla alueella, ja avoimien työpaik­ko­jen määrä­kin kääntyi nousuun loppu­vuonna. 

Meillä on ainut­laa­tui­nen ympäristö asua, tehdä töitä ja harras­taa, mutta myös kehit­tää uusia ratkai­suja työpaik­ko­jen lisää­mi­seen. Osalle aloista tulee lähivuo­sina työvoi­ma­pula, joten tässä katsauk­sessa keski­ty­tään työpaik­ko­jen kohtaanto-ongel­maan liitty­viin ratkai­sui­hin. Kohtaanto-ongel­masta on jo merkkejä alueel­lamme ja se tulee pahene­maan seuraa­van kymme­nen vuoden aikana, mikäli emme ryhdy toimen­pi­tei­siin. 

Vuoden 2020 alueke­hi­tyk­seen vaikutti erityi­sesti korona ja sen mukanaan tuomat muutok­set. Työttö­myys ja erityi­sesti lomau­tuk­set kasvoi­vat selvästi, mutta heikke­ne­vän työlli­syys­ti­lan­teen myötä myös väestön muutto­liik­keen volyymi laski. 

Tuotantolaitoksella
Myyjä ja asiakas

Pohjois-Karja­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva ja tulevai­suus ‑selvi­tys valmis­tui vuoden 2020 lopussa. Raportti sisäl­tää maakun­nan työmark­ki­noi­den nykyti­lan­ku­vauk­sen, väestö- ja työvoi­ma­tar­pei­den ennakoin­nin sekä asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­lu­jen, kysely­jen ja alueel­lis­ten työpa­jo­jen pohjalta raken­ne­tun toimen­pi­de­suun­ni­tel­man työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi.