Yleiskatsaus

Alue- ja työmarkkinakehitys alkuvuodesta 2021

Koko maan talous kehittyi tammi-kesäkuussa myönteisesti, varsinkin toisella neljänneksellä. Bruttokansantuote kasvoi 3,8 % ja työllisyysaste nousi koronaa edeltävälle tasolle. Myös maakunnan aluekehityksessä on ollut nähtävissä odotuksiin nähden paljon positiivisia kehityskuvia.

Tammi-kesäkuun väestökehitys oli edellisvuotta selvästi suotuisampi, mihin on varmasti vaikuttanut koronan tuoma muuttoliike. Kesäkuun lopussa maakunnassa oli hieman yli 163 000 asukasta, mikä on noin 500 vähemmän kuin alkuvuodesta. Kuitenkin 2020 vastaavana aikana miinusta kertyi yli 800. Muuttoliikkeen parempi kehitys näkyi sekä maan sisäisessä että maahanmuutossa.

Yrityskenttä nosteessa

Yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Karjalassa alkuvuodesta koko maan parhaiten. Sitä selittää erityisesti teollisuuden voimakas kasvu varsinkin kevään aikana. Maakunnan kivijalkana pidetty teollisuus kerrannaisvaikutuksineen edisti aluekehitystä taas kiitettävästi. Sen liikevaihto kasvoi peräti 11 %, kun koko maassa päädyttiin edellisen vuoden tasoon. Teollisuuden vienti kasvoi 1. neljänneksellä 20 %.

Myös palvelujen kysynnän kasvu ja kauppa selittävät hyvää maakunnan yrityselämän liikevaihdon nousua.

Teollisuuden työpaikkakehitys oli maakuntaliiton rekisterin mukaan vuoden vaihteessa lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Heinäveden myötä kasvua kertyi 1,4 %. Teollisuuden työpaikkamäärä oli reilut 11 200 ja korona huomioiden ala näyttää selvinneen hyvin. Voittajia ovat olleet muovi- ja metsäteollisuus.

Konkurssien määrä lisääntyi alkuvuodesta hieman vastoin koko maan kehitystä, mutta pysyi silti varsin kohtuullisena (37).

Työpaikkamääriä vuoden vaihteessa

Työpaikoista tuoreita vuoden vaihteen tietoja on käytettävissä teollisuuden lisäksi kuntasektorilta sekä valtiolta.

 • Kuntien (13) ja kuntayhtymien työpaikkoja oli 14 344 kpl, laskua 2,5 % eli noin 360  
 • Valtion työpaikkoja oli 1864, pientä nousua.  
 • Teollisuuden, kuntasektorin sekä valtion yhteenlaskettu työpaikkamäärä oli lähes 27 500, kun kaikkien alojen kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 60 000  

Työpaikkojen määrä on alkuvuoden aikana kasvanut arvioilta noin 400:lla. Se ei kuitenkaan ole läheskään yhtä paljon, kuin työttömyyden alenemisesta voisi suoraan päätellä. Merkittävä selittäjä työttömyyden alenemiselle on lomautusten väheneminen eikä niinkään nettotyöpaikkojen kasvu.

Rakentamisen kokonaisvolyymi kerrosalalla tarkasteltuna aleni selvästi edellisen vuoden alkuun verrattuna. Valmistunut kerrosala väheni yli viidenneksellä, vaikka hankkeiden määrä pysyi lähes samana. Kerrosalan lasku selittyy suurelta osin asuntojen yleisellä pienenemisellä. Vuoden alun rakennuslupien hienoinen lisäys enteilee, että asuinrakentamisen aallonpohja olisi takanapäin ja uusi nousu edessä. Sen sijaan muiden kuin asuinrakennusten luvissa kerrosala on laskenut.

Työttömyys 2021 tammi-kesäkuussa on edelleen ELY-alueittain maan heikoin, keskiarvo oli 15 %, vastaavana aikana edellisvuonna 16,3 %. (Vrt: Koko maa 12,2 %, Keski-Suomi ja Lappi, 14 %. Pohjanmaa 8 %).

Myönteistä on, että Pohjois-Karjala on hieman saavuttanut koko maata, eikä lisätakamatkaa ole kertynyt. Kehitys on ollut maakunnassa parempaa kuin Uudellamaalla, Lapissa tai Keski-Suomessa. Takamatkaa on puolestaan kertynyt lisää hyvän työllisyyden alueisiin, kaavio ohessa.

Maakunnan alkuvuoden keskimääräinen työttömien määrä oli reilut 10 700 kuukausittain, kun vastaava luku edelliseltä vuodelta oli koronan ja lomautusten seurauksena lähes 12 300. Erityisesti huhti-kesäkuun tilanne oli edellisvuotta selvästi parempi. Kesäkuussa työttömiä oli noin neljänneksen vähemmän kuin 2020 kesäkuussa. Lomautusten vaikutus on merkittävä, muttei ainoa selittävä tekijä.

Nuorten työllisyyskehitys ilahduttaa

 • Alle 25-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt neljänneksellä, yli 50-vuotiaiden vain 4 %.  
 • Naisten työttömyys on alentunut selvästi enemmän kuin miesten. 
 • Kysyntä on kasvanut palvelualoilla.  
 • Koulutettujen työllisyystilanne koheni selvimmin, varsinkin toisen asteen ja myös ylemmän korkeakouluasteen osalta. 

Pitkäaikaistyöttömyys murheenkryyni

Pitkäaikaistyöttömyyteen eivät talouden piristyminen ja lomautusten väheneminen ole tuoneet parannusta.

 • Pitkäaikaistyöttömiä oli tarkastelujaksolla 40 % edellisvuotta enemmän, keskimäärin 3800. 
 • Enemmän kuin joka kolmannen työttömyys on pitkittynyt.  
 • Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vielä nopeammin eli peräti 55 %.  
 • Kehitys näkyy myös kuntien maksamissa työmarkkinatukimaksuissa, jotka ovat maakunnassa nousseet 6 % ja koko maassa 14 %. 

Työllisyys kohentunut

Toisen vuosineljänneksen työllisyysaste oli koko maassa 73,2 % ja maakunnassa 69 %, missä on nousua edellisen vuoden vastaavaan pari prosenttiyksikköä. Kesäkuun koko maan työllisyysaste oli jo 75,8 %, mitä voidaan pitää odotuksiin nähden korkeana.

Alkuvuoden työttömyystilanne oli heikoin Ilomantsissa, Outokummussa ja Juuassa, hieman yli 17 %, paras puolestaan Kontiolahdella (10 %) ja Liperissä (12,2 %). Vuoteen 2020 nähden kehitys on ollut vahvinta Kontiolahdella ja Outokummussa, siis työttömyyden ääripäissä. Sen sijaan Polvijärvellä työttömyys on lähes junnannut paikallaan. Seutukunnittain Keski-Karjalan tilanne on vaikein, työttömyysaste kunnittain tasaisesti reilu 16 %.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi kiivaasti varsinkin maalis-toukokuussa. Kaikkiaan keskimääräinen kasvu alkuvuonna oli 25 %, kun koko maassa kasvua kertyi 19 %. Avoimet työpaikat lisääntyivät parhaiten Kontiolahdella, mutta myös Nurmeksessa kirjattiin hyvä nousu.

Hoiva-alan avointen työpaikkojen kasvu ei ole yllätys sinänsä, mutta kasvu on juuri nyt erityisen kiivasta verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen. Alan työvoimavajeesta on puhuttu pitkään, mutta tämän hetken lukujen valossa se on nyt nähtävissä aiempaa selvempänä ongelmana. Myös ravintola-alalla, rakentamisessa ja muutamilla teollisuuden aloilla (muovi, puu) avoimet työpaikat ovat olleet kasvussa, ei kuitenkaan hoivapuolen tasossa. Erityisasiantuntijoiden puolella on nähty laskuakin.

Oheisesta avoimien työpaikkojen vertailusta nähdään eri ammattiryhmien tilanne verrattuna vuosiin 2018–2020. Hoiva-alalla avoimet työpaikat ovat lisääntyneet koko maata selvästi nopeammin. Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tietysti pysty tekemään, miten pitkään suuntaus kestää ja miten kehitys muuttuu koko maahan nähden.

Työttömyyden ja avoimien työpaikkojen kehitys on ollut Pohjois-Karjalassa koko maata hieman parempaa. Toisaalta osaajapula näyttää nyt konkretisoituvan yhä selvemmin myös meillä. Pitkään siitä on huhuttu ja puhuttu ja nyt se näkyy työmarkkinoilla. Tarvitaan laajaa yhteistyötä, mutta minkä maakunnallisen toimijan johdolla ja koordinoimana?

Seppo TiainenSeppo Tiainen
kuntakehityspäällikkö
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Työhallintoon ilmoitetut avoimet työpaikat, 1-6/2021 vrt. vuosiin 2018-2020