Yritys­teema 

Kaikki töihin! 

Lähes kaikilla toimia­loilla yrityk­set ja julki­nen sektori ilmoit­ta­vat vaikeuk­sista saada palkat­tua ihmisiä. Heinä­kuun lopussa 2021 Pohjois-Karja­lassa oli noin 11000 työtöntä, eli työttö­myy­saste oli noin 15 %. Ulkoa­päin katsot­tuna on käsit­tä­mä­töntä, että työnan­ta­jat joutu­vat painis­ke­le­maan jatku­van työvoi­ma­pu­lan kanssa. 

Väestö­lu­ku­jen valossa todel­li­suus on huoles­tut­tava. Joensuun välitöntä ympäris­töä lukuun ottamatta työelä­mään tulevat ikäluo­kat vastaa­vat vain noin 50–60 prosent­tia eläköi­ty­vistä ikäluo­kista. Työelä­mään tulevista kilpai­le­vat koko Euroo­pan työmark­ki­nat. Kaupun­gis­tu­mi­nen ajaa nuoret pieniltä paikka­kun­nilta opiske­le­maan ja töihin laajem­pien mahdol­li­suuk­sien äärelle. Nykyi­nen väestö­ra­kenne vääris­tyy voimak­kaasti ainakin pari vuosi­kym­mentä eteen­päin. 

Maakun­tamme koulu­tus­jär­jes­telmä on koko maan laaduk­kaim­pia. Sillä on taitoa ja tahtoa koulut­taa ihmisiä nopeasti uusiin tehtä­viin. Monikaan toimiala ei ole niin erikois­tu­nut, etteikö henki­löä saataisi uudel­leen koulu­tet­tua. Lähes jokai­nen oppii uusissa tehtä­vissä tarvit­ta­via taitoja, jos on omaa halua ja positii­vista asennetta! 

Toivot­ta­vasti Suomesta löytyy rohkeutta ruveta vaati­maan kansa­lai­silta panosta yhteis­kun­nan eteen. Meidän on pohdit­tava yksilön oikeuk­sia ja ennen kaikkea velvol­li­suuk­sia, koska jokai­sen on kannet­tava kortensa kekoon ja osallis­tut­tava oman hyvin­voin­tinsa tuotta­mi­seen. Sosiaali- ja työvoi­ma­po­li­tiik­kaa on pakko laittaa yhteen ja tarkas­tella kokonai­suu­tena eikä toisista irral­laan. 

Matti Vuojärvi

Matti Vuojärvi 
toimi­tus­joh­taja 
Pohjois-Karja­lan kauppa­ka­mari 

Jokai­sen on kannet­tava kortensa kekoon ja osallis­tut­tava oman hyvin­voin­tinsa tuotta­mi­seen. 

Yritys­haas­tat­te­lut

Binder­holz Nordic Oy
Koli Compa­nies Oy
Matka­toi­misto Samimat­kat Oy
Joensuun CNC-Machi­ning Oy
Raken­nus­toi­misto K. Tervo Oy
Abloy Oy