Tilas­tot: Sampo Könönen

  • Pohjois-Karja­­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva

    Pohjois-Karja­­lan työmark­ki­noi­den tilan­ne­kuva     Alkuvuonna 2021 talous on toipu­nut koronan tuomasta taantu­masta jopa odotet­tua nopeam­min, mikä näkyy Pohjois-Karja­­lassa ennätyk­sel­li­senä uusien avoin­ten työpaik­ko­jen määränä. Työttö­mien määrä laskee viiveellä. Suurin vähen­nys aiheu­tui lomau­tet­tu­jen paluusta töihin alkuvuonna. Täysin työmark­ki­nat eivät ole toipu­neet: pitkä­ai­kais­työt­tö­myys kasvoi alkuvuonna huoles­tut­ta­vaa vauhtia. Avoimia työpaik­koja ilmoi­tet­tiin TE-toimis­­toon 2021 alkuvuonna…

  • Pakkaaja

    Korona vei hetkessä työlli­syys­ti­lan­teen kolme vuotta taakse­päin

    Korona vei hetkessä työlli­syys­ti­lan­teen kolme vuotta taakse­päin      Pohjois-Karja­­lan työlli­syys­ti­lanne kehit­tyi myöntei­sesti kolmen vuoden ajan, kunnes korona pysäytti hyvän kehityk­sen. Tosin jo joulu­kuussa 2019 ennen koronaa noususuh­danne taittui ja työttö­mien määrä kääntyi hienoi­seen nousuun. Korona muutti tilan­teen hetkessä, ja maalis-huhti­­kuussa 2020 työttö­mien määrä kasvoi noin 4 500:lla. Onneksi tilanne paran­tui melko nopeasti. Jo elokuusta alkaen työttö­mien…