Tarvi­taan asenne­muu­tosta, mutta myös asennetta  

Työttö­myy­den pitkit­tyessä loppuu usko työllis­ty­mi­seen. Kun siihen vielä ynnätään lähes­tyvä eläkeikä tai sairaus, joka rajoit­taa työn hakemista ja tekemistä, voi tilanne tuntua toivot­to­malta. Se ei tarkoita sitä, että halu työn tekemi­seen katoaisi. Päinvas­toin: koko ikänsä palkka­työtä tehnyt, itsensä ja perheensä elättä­nyt ei voi käsit­tää, kuinka on tähän tilan­tee­seen joutu­nut. Työtön nuori voi ajatella, että tähän on tyydyt­tävä, eihän omassa perheessä muilla­kaan töitä ole. Koulu­kiusaa­mis­tausta tai oppimi­sen haasteet ovat tehneet elämästä selviy­ty­mistä ja nuori tarvit­see vahvaa, henki­lö­koh­taista tukea työllis­ty­mi­seen. 

Totuus on, että meillä ei ole varaa jättää näitä ihmisiä huomioi­matta, sillä kaikkia tarvi­taan talkoi­siin työlli­syy­sas­teen nosta­mi­seksi ja elinvoi­man turvaa­mi­seksi Pohjois-Karja­lassa. Työnan­ta­jana sinun tulee olla valmis koulut­ta­maan ja pereh­dyt­tä­mään pitkään työttö­mänä olleita työteh­tä­viinsä. Tarvi­taan työteh­tä­vien räätä­löin­tiä osatyö­ky­kyi­sille sekä mahdol­li­suutta tehdä lyhem­pää työpäi­vää. Työnan­ta­jalle on tarjolla lukui­sia palve­luita valtion, kunnan ja hankkei­den taholta, kuten palkka­tu­kea, kunta­li­siä ja työhön­val­men­nusta. Tarjolla olevat tuet ovat merkit­tä­viä niin rahal­li­sesti kuin henki­lö­työ­vuo­si­na­kin ja ne kannat­taa hyödyn­tää! 

Työttö­män uskon hiipuessa, on luotta­mus tulevai­suu­teen ja uudel­leen työllis­ty­mi­seen etsit­tävä uudel­leen. Eivät sinun hyvät ja työmark­ki­noilla valttia olevat ominai­suu­tesi ole mihin­kään kadon­neet: olethan edelleen tunnol­li­nen, rehel­li­nen ja ahkera! Työnan­ta­jat arvos­ta­vat juuri näitä ominai­suuk­sia. Kun olet valmis päivit­tä­mään taitosi ja ottamaan tukea vastaan, pystyt kyllä siihen. Paljon on omasta asenteesta kiinni. 

Tämän päivän työelämä vaatii paljon: on hallit­tava mm. digitai­toja, oltava valmis opette­le­maan uutta koko ajan ja sopeu­dut­tava muutok­siin. Näihin vaati­muk­siin ei tarvitse yksin pystyä työnan­ta­jan eikä työnte­ki­jän. Molem­pien osapuo­lien on uskal­let­tava ottaa tukea vastaan. Yksin tätä tämän­het­kistä eikä tulevaa työmark­ki­noi­den haastetta meistä kukaan ratkaise. Palve­luja on kehitet­tävä niin, että koko osatyö­ky­kyis­ten poten­ti­aali saadaan käyttöön ja toisaalta työky­vyt­tö­mät henki­löt eläkkeelle, jonne he kuulu­vat. 

Lakki kouraan, mutta rinta rottin­gilla! 

Virpi Kettunen

Virpi Kettu­nen
työmark­kina-asian­tun­tija
Pohjois-Karja­lan kunta­joh­don tiedolla johta­mi­sen kehit­tä­mi­nen
-hanke
Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto