Binder­holz: Tuotan­toon jatku­vasti lisää tekijöitä

Itäval­ta­lai­sella Binder­holz-konser­nilla on 14 toimi­paik­kaa neljässä eri maassa. Lieksan ja Nurmek­sen sahojen tuotanto perus­tuu lähes satapro­sent­ti­sesti pohjois­kar­ja­lai­seen mäntyyn ja kuuseen. Lieksassa on pilot­ti­ko­kei­luna meneil­lään 20 tuotan­to­hen­ki­lön saha-alan koulu­tus, joka toteu­te­taan yrityk­sen omalla linjas­tolla.

Binder­holzin Lieksan toimisto on raken­nettu CLT:stä eli ristiin­lii­ma­tusta massii­vi­puusta. Sitä valmis­te­taan yhtiön Itäval­lan ja Saksan tuotan­to­lai­tok­silla muun muassa suoma­lai­sesta kuusesta ja männystä. Raken­nuk­sessa aikakau­det kohtaa­vat sopui­sasti: uusi toimisto linkit­tyy yhteen histo­rial­li­sen Vapo Timber Oy:n kontto­rin kanssa. Massii­vi­pui­set seinät luovat sisälle miellyt­tä­vän äänimaa­il­man ja ilma on raikasta hengit­tää heinä­kuun helteistä sisään tultaessa.

Binder­holz Nordicin hallin­to­joh­taja Joonas Vitri kertoo, että yrityk­sen työ- ja markki­na­ti­lanne on ollut hyvä. Kysyntä kasvoi koronan aikana maail­man­laa­jui­sesti. Jo aiemmin pohjalla oli kasva­nutta kysyn­tää. Metsä­tu­ho­jen ja koronan vuoksi puun tarjonta laski etenkin Keski-Euroo­passa ja Kanadassa. Samaan aikaan lisään­tyi pienra­ken­ta­mi­nen ja kodin ehosta­mi­nen.

Lieksan ja Nurmek­sen sahoille raaka-ainetta on saatu ongel­mitta.

-Hankimme puuta yksityi­siltä metsä­no­mis­ta­jilta sekä isommilta toimi­joilta. Meillä on seitse­män hankin­tae­si­miestä, jotka ostavat puuta pysty­kaup­pana. Eli hankimme metsä­no­mis­ta­jalta leimi­kon ja aliura­koit­si­jat hakkaa­vat puut ja toimit­ta­vat ne tehtaalle, Joonas Vitri kertoo.

Yrityk­sen toimi­hen­ki­löt ovat pysty­neet työsken­te­le­mään pääosin toimis­tolla, koska heille on voitu tarjota yhden hengen työhuo­neita. Lisäti­laa on saatu kontto­rin vanhasta osasta. Johto­teh­tä­vissä työsken­te­lee kymmen­kunta itäval­ta­laista tai saksa­laista kolle­gaa, jotka Vitrin mukaan viihty­vät nimeno­maan Lieksassa.

Lieksaan muutta­mista helpot­ta­maan sahan lähei­syy­teen Kevät­nie­meen on vuonna 2017 raken­nettu CLT:stä 16 työsuh­dea­sun­non rivitalo aivan Pieli­sen rannan tuntu­maan.

-Ulkomaa­lai­set kolle­gat arvos­ta­vat luontoa, hyviä palve­luita ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia kuten vesiur­hei­lua, mootto­ri­kelk­kai­lua ja lasket­te­lua. He vaikut­tu­vat Pieli­sestä.

-Meillä on kieli­tai­toista, osaavaa henki­lös­töä. Kaikissa toimi­hen­ki­lö­teh­tä­vissä työsken­nel­lään kansain­vä­li­sesti joko asiak­kai­den tai konser­nin sisäis­ten toimi­pis­tei­den kanssa. Myynti­hen­ki­löstö matkus­taa ympäri maail­maa.

Tasaista kasvua

Siitä asti, kun Binder­holz on tullut Lieksaan ja Nurmek­seen 2016, tuotan­to­mää­rät ovat Vitrin mukaan kasva­neet. Tuotan­toon tarvi­taan jatku­vasti lisää väkeä. On inves­toitu ja inves­toi­daan edelleen jatko­ja­los­tuk­seen. Sahojen suhdan­ne­vaih­te­lui­den vaiku­tusta on vähen­tä­nyt vahva jatko­ja­los­tus Lieksassa ja konser­nin tehtailla Saksassa ja Itäval­lassa.

Nurmek­sessa on vaadittu erikois­jär­jes­te­lyjä sahan tasaa­mo­ra­ken­nuk­sen maalis­kui­sen tulipa­lon myötä. Tuotan­toa on rajoi­tettu, koska paketoin­tia ja tasaa­mista ei pystytä tekemään.

-Inves­toimme uuteen tasaa­moon, ja syksyllä toiminta on minimis­sään samalla tasolla kuin ennen paloa, Vitri lupaa.

Tuotan­to­mää­rien kasvat­ta­mi­nen ja lähivuo­sina uhkaa­vat eläköi­ty­mi­set haasta­vat kiinnit­tä­mään huomiota työvoi­man riittä­vyy­teen. Vitri kertoo, että tänä vuonna pelkäs­tään Lieksaan tarvi­taan 20 uutta työnte­ki­jää, joista osa on jo aloit­ta­nut. Työpe­räi­seen maahan­muut­toon Binder­holz suhtau­tuu positii­vi­sesti. Turval­li­suu­den takia on ehdot­to­masti osattava ensin puhua, lukea ja kirjoit­taa suomen kieltä.

Vahvaa koulu­tusyh­teis­työtä

Pohjois-Karja­lassa ei ole enää pitkään aikaan ollut koulu­tusta saha-alalle, joten tuotan­to­teh­tä­viin tulijoilta on toivottu ammatil­lista koulu­tusta yleisesti.

Binder­holz on käynnis­tä­nyt pilot­tina oman saha-alan koulu­tuk­sen yhteis­työssä Jyväs­ky­län koulu­tus­kun­tayh­tymä Gradian kanssa. Joonas Vitri kertoo, että opetus tapah­tuu yrityk­sen tiloissa työai­kana ja näytöt toteu­te­taan omilla tuotan­to­lin­joilla ja ‑laitteis­toilla.

-Kahden ja puolen vuoden mittai­nen koulu­tus on nyt käynnissä alkuun pilot­tina 20 työnte­ki­jän kanssa. Uskomme, että tällai­nen täsmä­kou­lu­tus maksaa itsensä takai­sin ja motivoi koulu­tuk­seen lähte­neitä.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

Binder­holz Nordic 

Binder­holz-konserni osti 2016 Vapo Timber Oy:n osake­kan­nan ja yrityk­sen Lieksassa ja Nurmek­sessa. Vuonna 2017 Binder­holz osti Lieksassa liima­puu- ja höylä­lin­jan.  

Tuotan­non työnte­ki­jöitä Suomessa noin 260 

  • Sahaus (Lieksa ja Nurmes) 
  • Höyläys (Lieksa) 
  • Liima­palk­ki­teh­das (Lieksa) 

Toimi­hen­ki­löitä 53 yhteensä, joista n. 10 Itäval­lasta tai Saksasta  

  • Lieksa: myynti, hallinto, IT, tuotan­non johto, puun hankinta 
  • Nurmes: tuotan­non johto 
  • Joensuu: kirjan­pito ja palkan­las­kenta 
CLT  
  • Ristiin­lii­mattu massii­vi­puu tai moniker­ros­levy 
  • Binder­holz on maail­man suurin CLT:n valmis­taja (Itävalta, Saksa) 
  • Yrityk­sen ensim­mäi­nen CLT-tehdas raken­net­tiin 2006 
  • Suomessa Binder­holzin CLT:stä on raken­nettu joita­kin julki­sia ja yksityi­siä raken­nuk­sia, Lieksassa mm. uusi koulu